Milovaní bratři a sestry,

Dnes se k vám připojuji na obvyklou modlitbu Anděl Páně, z tohoto půvabného místa mezi horami Valle d´Aosta, kde se už cítím jako doma, díky pohostinnosti diecéze Aosta, salesiánů a všech, kteří ochotně spolupracují na tom, aby mi zabezpečili klidný pobyt.

Zvláště děkuji biskupu z Aosty mons Giuseppe Anfossimu, předsedům krajské rady a okresních výborů, jakož i starostovi a faráři z Introdu. S láskou pak zdravím drahé Valdaostany, kteří mě každý rok velmi srdečně přijímají , ale i letní hosty a poutníky, kteří mě dnes přišli navštívit.

(Přišli i benediktini ze Švýcarska) .

Zvláštní vzpomínku věnuji starostům obcí, které byly nejvíce postiženy velkými záplavami v říjnu minulého roku, jež si vyžádaly dvacet obětí na životech a nesmírné škody v celém kraji. Vaším prostřednictvím, slovutní pánové, chci znovu povzbudit rodiny, které nejvíce utrpěly a dosud trpí následkami t? pohromy a vybízím všechny, aby v duchu důvěry a solidarity neúnavně pracovali na rekonstrukci.

Už několik měsíců rozvíjím na generálních audiencích zvláštní katechezi o žalmech. V těchto dnech tváří v tvář úchvatným scenériím se mé myšlenky zaměřují na ony žalmy, v nichž stvoření a zvláště hory, hrají hlavní roli. Myslím například na 8. žalm: " Hospodine, náš Pane," - volá žalmista - "jak vznešené je tvé jméno po vší zemi (v 2.) " Nebesa vypravují o Boží slávě - čteme v 18. žalmu - obloha hovoří o díle jeho rukou" (v 2.) Vždyť stvoření je první knihou zjevení, kterou Bůh svěřil mysli a srdci člověka.

" Hospodin je můj pastýř", zpívá nádherný 23. žalm - "dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, udržuje mě naživu , vedě mě stezkou spravedlnosti" (vv 14).

Celý 103. žalm je hymnem na Stvořitele: " Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi neskonale veliký…Prameny vysíláš do potoků, jež se vinou mezi horami…Horské štíty patří kozorožcům, skaliska jsou útočištěm pro damany…Jak veliká jsou tvá díla, Pane?" (vv 1-2.10-11. 18.24). Jak nevzít za své tyto city tváří v tvář tak úchvatným přírodním podívaným?

Zatímco kontempluji vrcholky těchto hor, které se mi staly už důvěrně známé, duch se často obrací k P. Marii. Bůh ji vyvýšil nad všechny andělské i pozemské tvory a učinil z ní oporu naší pouti do nebe. Zítra budeme v liturgii slavit Blahoslavenou Pannu z hory Karmel. Dnes slavíme "Královnu Vale d´Aosta": vybízí nás k tomu krásná socha, přinesná dnes sem z katedrály v Aostě. Je to táž socha, která v roce 1948 putovala po vesnicích celého kraje a vlévala po druhé světové válce Valdostánům nového ducha bratrství. Prosme P. Marii, aby mezi křesťany vždycky vládla jednota a aby ve světě vládla spravedlnost, solidarita a mír.