Druhý tištěným médiem, které budeme v této kapitole sledovat, je Mezinárodní Report. Podstatný rozdíl mezi ním a Katolickým týdeníkem zjistí čtenář po prvním zběžném prolistování. Zatímco Katolický týdeník hraje roli "novin", a klade tedy důraz na aktuální zpravodajství z domova i ze zahraničí, je záběr měsíčníku Reportu zcela jiný. Časopis obsahuje především články publicistického charakteru, často nadčasové (což logicky vyplývá z jeho periodicity).1

Jak už z názvu Mezinárodního Reportu vyplývá, časopis klade zvýšený důraz na zpravodajství ze zahraničí. Naopak domácí zprávy hrají marginální roli: Například v čísle 4/1999 představují zprávy z domova pouze 16 % obsahu zpravodajské rubriky.

Mezinárodní Report se mnohem více než Katolický týdeník věnuje politice: Většina zpráv z domova se týká vztahu státních představitelů k církvi, případně církevních autorit. Lokální zprávy, které se ve velkém množství objevují v Katolickém týdeníku, zde téměř chybějí. Proto se také více než polovina domácích zpráv vztahuje k hlavnímu městu Praze (53 %). Z ostatních okresů je výrazněji zastoupeno pouze Brno-město (17 %). Více než jedna zmínka byla ve sledovaném období ještě o okresech České Budějovice a Olomouc. Důraz je tedy kladen na důležitá centra.

tabulka 3: Počet zpráv věnovaných jednotlivým okresům ČR (Mezinárodní Report, červen až listopad 1999)

okres

počet zpráv

Praha

16

Brno-město

5

České Budějovice

2

Olomouc

2

Děčín

1

Frýdek-Místek

1

Hradec Králové

1

Opava

1

Uherské Hradiště

1

celkem

30

Ještě skrovnější je v Mezinárodním Reportu čtenářský servis. Neexistuje zde žádná pravidelná rubrika, která by čtenáře zvala na akce duchovního, kulturního či jiného charakteru. V časopisu se ve sledovaném období objevilo pouze několik ojedinělých pozvánek na akce do Prahy, případně na celostátní setkání mládeže na Svaté Hoře u Příbrami. Formou se však tyto pozvánky podobaly spíše plošné inzerci než informačnímu servisu.2

Shrnutí: Mezinárodní Report se lokálním problémům téměř nevěnuje. Zavrhneme-li teorii, že je časopis určen pro čtenáře, které lokální problémy nezajímají, je možný pouze jediný závěr: Redakce Mezinárodního Reportu počítá s tím, že čtenáři tohoto časopisu současně čtou i jiný časopis, ve kterém regionální témata najdou (může jít o Katolický týdeník,3 ale také o některé z diecézních či dokonce farních časopisů). Tato mediální strategie je pochopitelná. Pokud chce Mezinárodní Report hrát roli publicistického měsíčníku s velkým důrazem na politická témata a s rozsáhlým zahraničním zpravodajstvím, není téměř možné, aby se současně podrobně věnoval lokálním problémům.


(1) Bahounek (s. 33) v kapitole o klasifikaci médií vymezuje rozdíl mezi novinami a časopisem: "Těžiště novin je ve zpravodajství o nejdůležitějších událostech dne. Časopis objímá delší časové úseky, předpokládá činnost novin a zaujímá větší odstup." Katolický týdeník má sice periodicitu týdenní a nikoli denní (není tedy novinami v pravém slova smyslu). V rámci skupiny katolických tištěných médií však roli novin hraje.
(2) Jednotlivé informace sice nejsou jako inzerce označeny, avšak vykazují všechny znaky inzerátů (kontakt na organizátora akce, grafická úprava připomínající inzerát apod.
(3) Viz Bahounek (s. 33): "Časopis […] předpokládá činnost novin."

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.