Podobně jako Mezinárodní Report ani časopis Světlo nevěnuje příliš velkou pozornost lokálním informacím. Zprávy z domova se zde objevují v ještě menší míře. Důvod je ten, že většina obsahu časopisu je přeložena za zahraničních materiálů. Informace z domova tak mají charakter pouze občasných drobných zpráv a rozsáhlejší zpravodajské články se zde objevují pouze ojediněle (průměrně jeden zpravodajský článek ­ tedy novinářský útvar s titulkem ­ na čtyři čísla časopisu). Poměrně zřídka se v časopisu vyskytují i kratší zpravodajské útvary. Navíc v případě Světla je leckdy obtížné odlišit, zda jde o zprávu (o tom, že se někde bude konat nějaká akce), nebo o inzerci.

Celkem zveřejnilo Světlo ve sledovaném období 27 zpráv (s titulkem i bez něj) z domova, tzn. průměrně jednu zprávu na číslo. Podobně jako v Katolickém týdeníku se zprávy nejčastěji týkají dvou největších měst: Prahy (téměř 30 % zpráv) a Brna. Více než jedna zpráva je věnována dále pouze třem moravským okresům (Kroměříž, Olomouc, Uherské Hradiště):

tabulka 4: Počet zpráv věnovaných jednotlivým okresům ČR (Světlo, červen až listopad 1999)

okres

počet zpráv

Praha

8

Brno-město

5

Kroměříž

3

Olomouc

2

Uherské Hradiště

2

Český Krumlov

1

Domažlice

1

Jeseník

1

Jihlava

1

Litoměřice

1

Ostrava

1

Tachov

1

celkem

27

Zaměření časopisu na Moravu se projeví mnohem důrazněji, zvolíme-li jako analytickou jednotku namísto zprávy anonci (pozvánku) na připravovanou akci. Tyto anonce mají v časopisu Světlo ­ podobně jako v Mezinárodním Reportu ­ spíše charakter inzerátu než neplaceného informačního servisu, jaký poskytuje pravidelně Katolický týdeník.1 V případě anoncí je zcela zřejmé, že časopis je určen především pro moravské čtenáře. Ačkoli se redakce snaží přinášet informace celostátního významu, o čemž svědčí první místo Prahy v tabulce č. 4, zadavatelé inzerátů se rekrutují převážně z jižní a střední Moravy a Praha je v tabulce č. 5 až na čtvrtém místě:

tabulka 5: Počet anoncí na akce v jednotlivých okresech ČR (Světlo, červen až listopad 1999)

okres

počet anoncí

Brno-město

13

Olomouc

10

Uherské Hradiště

9

Praha

7

Kroměříž

6

ostatní

35

celkem

80

Ještě zřetelnější je moravská orientace časopisu zřetelná z mapy (obrázek č. 4), z níž je zřejmá preference moravských církevních "metropolí": Brna a Olomouce. Je to pochopitelné vzhledem k tomu, že časopis vychází v Olomouci. O tom, že redakce Světla (respektive zadavatelé inzerátů) počítají s čtenářstvem především v oblasti jižní (případně střední) Moravy, svědčí silné zastoupení okresů Uherské Hradiště a Kroměříž, stejně jako celkový podíl pozvánek na Moravu (celkem 81 % všech inzerátů). Jediným městem mimo Moravu, kterému je věnována větší pozornost, je hlavní město Praha (pozvánka na pražskou akci je přibližně v každém čtvrtém čísle).2

obrázek 4: Počet anoncí na akce v jednotlivých okresech ČR (Světlo, červen až listopad 1999)

Shrnutí: Časopis Světlo se profiluje jako periodikum se silným zázemím na Moravě, a to zejména v její střední a jižní části (redakce časopisu sídlí v Olomouci). List opomíjí severní část Moravy (a Slezsko) a téměř celé Čechy (s výjimkou Prahy a Královéhradecka). Pokryty jsou zejména regiony s vysokou religiozitou. Z toho můžeme usuzovat, že časopis chce oslovit čtenáře pevně zakotvené ve víře a jeho cílem není evangelizovat.3


(1) Ani zde anonce nejsou výslovně označeny slovy inzerce a některé útvary tohoto typu - ačkoli vykazují formální i obsahové znaky inzerátu - jsou podepsány jménem "autora".
(2) Zajímavostí je také relativně silná pozice Královéhradecka. V ročníku 1998 se v časopisu Světlo dokonce objevovala víceméně pravidelná rubrika Zprávy z královéhradecké diecéze. Důvodem byly především "osobní vazby": sympatie tehdejšího královéhradeckého sídelního biskupa Karla Otčenáška k časopisu.
(3) S tím souvisí i obsahová stránka časopisu (volba témat apod.), které se budeme věnovat v dalších kapitolách.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.