Už jsme naznačili, že hlavní náplní zpravodajské části Mezinárodního Reportu (jak už název časopisu napovídá) je mapování zahraničních událostí. Podívejme se tedy, kterým zemím je věnována pozornost nejčastěji. I zde ­ podobně jako v případě Katolického týdeníku ­ je základní analytickou jednotkou zpráva.

tabulka 7: Přehled nejčastěji zmiňovaných států v zahraničním zpravodajství Mezinárodního Reportu (červen až listopad 1999)

Stát

Počet zpráv

Procento z celkového počtu zahr. zpráv (135)

Slovensko

26

19,3%

Vatikán

24

17,8%

Velká Británie/Anglie/Skotsko

8

5,9%

Indie

6

4,4%

Izrael

6

4,4%

Irsko

5

3,7%

Jugoslávie

5

3,7%

Itálie

4

3,0%

Spojené státy

4

3,0%

Všechna čísla ve sledovaném období (červen až listopad 1999) přinášejí zprávy ze Slovenska a z Vatikánu. Oběma státům je věnována speciální rubrika v rámci zpravodajských stránek. Zprávami z Vatikánu zpravodajství každého čísla začíná; zprávy ze Slovenska jsou řazeny mezi oddíl Ze světa a zprávy z České republiky. (Redakce tedy nepočítá Slovenskou republiku mezi "cizí" země.)

Zřejmá je zde orientace časopisu vedle českého také na slovenské publikum (například informace o předplatném, uváděné v časopisu, obsahují adresu distributora a informační telefonní linku pro slovenské čtenáře a také cena časopisu na titulní stránce je uváděna v českých i slovenských korunách). Mezinárodní Report se věnuje především církevním aktivitám na Slovensku, ať už jde o kulturní akce (Proběhl FEST 99, Mezinárodní Report, 9/1999, s. 16), setkání členů křesťanských aktivit (Kolpingovy rodiny sněmovaly, Mezinárodní Report, 8/1999, s. 16) nebo například vztah křesťanů ke "světu" (Mladí křesťané proti neetické volební kampani, Mezinárodní Report, 6/1999, s. 16).1

Pochopitelný je velký počet zpráv z Vatikánu (17 % ze všech zahraničních zpráv).2 Podobně jako Katolický týdeník má i Report v každém čísle pravidelnou rubriku zpráv z Vatikánu. Ani zde však nejsou v rubrice Vatikán uváděny pouze informace týkající se bezprostředně 44hektarového území městského státu. Čtenář Mezinárodního Reportu zde najde zprávy doslova globálního dosahu (Papeže podporují rockové hvězdy i americký prezident,3 Mezinárodní Report, 10/1999, s. 9), informace o vztahu Vatikánu ke konkrétním zemím (Papež truchlí pro arménského preláta, Mezinárodní Report, 8/1999, s.8), stejně jako zprávy týkající se vnitrocírkevní problematiky (Papež povzbuzuje kněze k častému přijímání svátosti smíření, Mezinárodní Report, 10/1999, s. 10). Silná orientace na Vatikán je zde srovnatelná se zpravodajstvím Katolického týdeníku.

Mezinárodní Report se ve své tiráži hlásí ke spolupráci s americkým periodikem The World Catholic Report (viz článek Tištěná média-Mezinárodní Report).4 Dalo by se tedy očekávat, že bude ve zpravodajství velká pozornost věnována informacím ze Spojených států. Ve skutečnost však tvoří informace z USA pouze 3 % zahraničního zpravodajství, což je méně než v případě Irska nebo Jugoslávie (po 3,7 %) nebo dokonce Indie (4,4 %). Ačkoli je tedy časopisu formálním i obsahovým zdrojem americké periodikum, zdá se, že konkrétní výběr zpráv je přizpůsoben českému čtenáři: Spojené státy jsou prezentovány pouze jako jeden z mnoha zahraničních států a není jim poskytnut podobně mimořádný prostor jako Vatikánu nebo Slovensku.

Velká pozornost je však věnována jiné zemi s křesťanskou, avšak nekatolickou a současně liberální (západní) tradicí, Velké Británii.5 Zprávy z Británie představují v případě Mezinárodního Reportu 5 % všech informací ze zahraničí, zatímco v Katolickém týdeníku šlo pouze o 2,6 %. Velká Británie je v časopisu prezentována jako liberálně zaměřená země, ve které jsou bořeny tradice.6 Je otázka, proč se zdrojem zpravodajství o liberální západní společnosti stala spíše Velká Británie než Spojené státy, které by tuto roli mohly hrát také (a možná v daleko větší míře). Důvodem je zde pravděpodobně geografická blízkost ­ Velká Británie jako evropská země je českému čtenáři bližší.7

Podobně jako v případě Katolického týdeníku bychom i u Mezinárodního Reportu mohli očekávat vyšší pozornost věnovanou Itálii. Ve skutečnosti však zpravodajství ze silně katolické Itálie tvoří pouze 3 % všech zahraničních zpráv (oproti 18 % zpráv z Vatikánu). Zde je však nutné zdůraznit, že zprávy z Itálie se v Mezinárodním Reportu částečně tematicky překrývají se zprávami z Vatikánu.8

Ze států, ve kterých není křesťanství převažujícím náboženstvím, jsou preferovány Indie a Izrael (shodně po 4,4 % ze všech zahraničních zpráv). Indie je líčena především jako země, ve které jsou kritizováni katolíci (Strach z cizinců?, Mezinárodní Report, 7/1999, s. 13; Křesťané vítají pád vlády, Mezinárodní Report, 6/1999, s. 12). Opět je možné se ptát, proč právě Indie je ze všech asijských "nekřesťanských" zemí zmiňována nejčastěji. Nabízí se tato interpretace: Indie je pro většinu katolíků země, ve které působila Matka Tereza, jedna z vůbec nejznámějších postav novodobé katolické církve. Redakce časopisu může tedy předpokládat, že čeští katoličtí čtenáři zprávy o současné situaci indických katolíků (mezi něž patří právě pokračovatelky v díle slavné nositelky Nobelovy ceny) budou očekávat.9

Očekávat můžeme také zvýšený zájem čtenářů-katolíků o informace z Izraele, kolébky křesťanské civilizace. Izrael je líčen jako země konfliktů mezi třemi monoteistickými náboženstvími: Muslimové žijící v Izraeli protestují "proti plánované výstavbě ubytovny pro poutníky, přicházející v jubilejním roce do chrámu Zvěstování Panny Marie" (Konflikty v Nazaretě, Mezinárodní Report, 6/1999, s. 12). Izrael je popisován také jako země, jejíž policisté používají "nepřiměřené násilí" vůči irským a rumunským katolíkům (Poutníci odmítnuti, Mezinárodní Report, 10/1999, s. 12).

Z "českého" úhlu pohledu je pozoruhodný počet zpráv věnovaných latinskoamerickým státům, jako jsou Guatemala (ve sledovaných pěti číslech časopisu celkem 3 zprávy) nebo Mexiko (také 3 zprávy), případně Argentina, Nikaragua, Uruguay a jiné státy střední a jižní Ameriky. Celkový počet zpráv z Latinské Ameriky představuje v případě Mezinárodního Reportu téměř 10 % zahraničních zpráv, zatímco v Katolickém týdeníku jde o pouhých 3,9 %. Ačkoli jsme v případě zpráv o Spojených státech konstatovali, že Mezinárodní Report nekopíruje otrocky obsah svého "mateřského" amerického časopisu, v případě zpráv z Latinské Ameriky je inspirace nezpochybnitelná. Jakoby se právě v tomto případě česká redakce dívala americkým úhlem pohledu ­ latinskoamerické státy jsou pro ni důležité, ačkoli jsou z geografického hlediska pro české čtenáře méně významné, exotické. Proč je latinskoamerickým zemím věnována pozornost větší než Spojeným státům americkým? Dá se předpokládat, že redakce volí orientaci na státy, které mohou být českým katolíkům příkladem vřelým přístupem svých obyvatel ke katolické víře.10 Spojené státy, země velkého množství denominací, ve které kvete náboženská svoboda, nemohou sloužit ani jako příklad pozitivní (na to jsou málo katolické), ani jako příklad negativní (církev zde není nijak pronásledována).

Shrnutí: Volba témat zahraničního zpravodajství samozřejmě závisí na celkové orientaci časopisu. Stručně můžeme shrnout, že zahraniční zprávy se buď týkají přímo katolické církve a jejích vnitřních problémů v katolických státech, nebo situace katolíků v zemích, kde katolicismus (nebo obecněji křesťanství) není převažujícím náboženstvím. V tomto případě je církev většinou líčena jako trpitelka.

Mimořádná pozornost je věnována Vatikánu (podobně jako v případě Katolického týdeníku) a také Slovensku, které ­ jak redakce zdůrazňuje strukturou zpravodajských rubrik ­ není považováno za zahraničí, nýbrž tvoří jakýsi most mezi "domovem" a "zahraničím".

Jednotlivé země (nebo skupiny zemí) mohou být čtenáři Mezinárodního Reportu vnímány jako symboly: Indie a Izrael jako země, ve kterých je katolíkům ubližováno; latinskoamerické státy jako země sice exotické, avšak pro světovou katolickou církev nesmírně důležité.


(1) S tím, že redakce Mezinárodního Reportu klade na přední místo informace ze Slovenska, souvisí i grafická úprava zahraničního zpravodajství. Zatímco jednotlivé zprávy z ostatních zemí jsou nadepsány pouze názvem státu, v případě Slovenska jsou informace členěny i podle měst (Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Trnava, Poprad, Prešov, ale také například Smolenice).
(2) Mezinárodní Report měl dříve ve svém názvu také slovo katolický, kterým se odvolával – podobně jako Katolický týdeník – na svou orientaci na katolický svět včetně jeho „ústředí“, Vatikánu. Ve sledovaném období zněl název časopisu „pouze“ Mezinárodní Report, avšak v záhlaví každého čísla stálo heslo: „Zpravodajství z katolického světa“. Pokud redakce nepočítá ke „světu“ (míněno zahraničí) Slovensko – což se dá doložit speciální grafickou úpravou zpráv ze Slovenska – je právě Vatikán z jejího pohledu nejdůležitějším zahraničním státem.
(3) Článek pojednává o podpoře, které se dostalo ze strany zpěváka skupiny U2 Bona a amerického prezidenta Billa Clintona papežovým návrhům za zrušení dluhů nejchudších zemí.
(4) Anglicky psaných periodik, z kterých Mezinárodní Report čerpá, je daleko více. Ve všech číslech sledovaného období je na zadní straně obálky zveřejněn inzerát s textem: „Můžete číst všechny tyto časopisy, nebo to nejlepší z nich v našem měsíčníku Report!“ Přetištěny jsou obálky časopisů Our Sunday Visitor, Catholic Dossier, Population Research Institute Review, HLI Reports, Catholic Parent, Catholic Faith, Celebrate Life, The Catholic World Report, The Latin Mass, New Covenant, My Daily Visitor, Catholic Heritage, Medjugorje Magazine, The Catholic Answer, Homiletic & Pastoral Review a Immaculata.
(5) Zprávy z Velké Británie jsou v některých číslech časopisu uvedeny názvy historických zemí: Anglie, Skotsko.
(6) Jako signifikantní příklad si troufnu uvést zdánlivě okrajový článek „Bůh je naše matka“. Biskup vyvolal pobouření (Mezinárodní Report, 7/1999, s. 10): „Nový anglikánský biskup v Leicesteru rozhněval episkopalistické tradicionalisty, když při své instalaci koncem května přišel s návrhem hovořit o Bohu jako o naší Matce.“
(7) Jakkoli název Mezinárodního Reportu může evokovat, že časopis věnuje pozornost celému mezinárodnímu společenství, tedy všem kontinentům, tvoří zprávy z Evropy 63 % zahraničního zpravodajství. V případě Katolického týdeníku je však tato hodnota ještě vyšší: 79 %.
(8) Například zpráva, ve které je líčen postoj církevních představitelů proti italské kampani proti šíření AIDS, je uvedena v rámci rubriky Vatikán (Kondomová kampaň zpochybněna, Mezinárodní Report, 8/1999, s. 9).
(9) Řada českých katolíků se účastní projektů adopce indických dětí „na dálku“. I to je jeden z důvodů, proč lze očekávat zvýšený zájem čtenářů Mezinárodního Reportu právě o Indii.
(10) Latinská Amerika je v současné době nejkatoličtější částí světa: Zatímco v Evropě postupně dochází k sekularizaci a k úbytku praktikujících věřících, Latinská Amerika si udržuje svou tradici lidové zbožnosti ovlivněnou koloniální minulostí.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.