“Zpravodajství z katolického světa” je podtitul měsíčníku Mezinárodní Report. Toto heslo můžeme – vzhledem k tématu této kapitoly (ekumenismus) – chápat prakticky doslovně. Všechny články časopisu jsou psány z pozice katolického křesťana, všechny články s byť okrajově duchovní tematikou pojednávají o katolické církvi. Ve sledovaném období se v časopisu vyskytuje pouze jediný článek,1 který se přímo věnuje spolupráci na ekumenickém základě. Jde o čtyřstránkový materiál k papežově cestě do Rumunska,2 ve kterém se hovoří nejen o konkrétním setkání Jana Pavla II. s rumunským pravoslavným patriarchou, nýbrž také o celkovém vývoji vztahů mezi rumunskými pravoslavnými a katolíky. Výsledkem cesty podle článku (převzatého z “denního zpravodajství agentury I MEDIA”) bylo výrazné zlepšení ekumenických vztahů v Rumunsku: “Rumunsko se odvážilo přejít z “omezeného” ekumenismu elit na ekumenismus pro široké masy věřících.”

V ostatních článcích časopisu se téma ekumenismu neobjevuje buď vůbec, nebo zcela okrajově. Časopis Mezinárodní Report tematiku ekumenismu, případně vnitřní záležitosti nekatolických církví prakticky ignoruje. Svět “víry” je zde zúžen na svět katolické církve. Postoj k protestantským církvím je blízký postoji časopisu Světlo. Pokud se o nich vůbec hovoří, je řeč o “rozumářské teologii”, která může být pro katolické věřící nebezpečím (viz kap. Mezinárodní Report a polarizace v církvi).

Je nějaký rozdíl v prezentaci západních církví v časopisech Světlo a Mezinárodní Report? Nacházíme zde jistou analogii se zachycením tématu polarizace v církvi (kap. Česká katolická média a polarizace v církvi ). I zde přináší Světlo mnohem větší počet materiálů, problematice nekatolických církví jsou věnovány celé rozsáhlé články, zatímco Mezinárodní Report přináší spíše “informace mezi řádky”, drobné zmínky v materiálech pojednávajících primárně o vnitrokatolických problémech. Avšak zatímco Světlo zaujímá k protestantům postoj sice konfliktní, avšak s možností jistého řešení,3 Mezinárodní Report charakterizuje protestanty jako zdroj konfliktu mezi různými proudy katolické církve.

Shrnutí: Z dosud analyzovaných časopisů se Mezinárodní Report chová “nejméně ekumenicky”. V jednom případě sice pozitivně hovoří o otevírající se spolupráci mezi (rumunskými) katolíky a pravoslavnými, avšak například protestantské církve charakterizuje jako “potenciální zdroj nebezpečí” pro katolické věřící. Vyhýbá se tím pádem jakýmkoli článkům, které by líčily spolupráci katolíků a protestantů, jejich vzájemné setkávání (zatímco například v Katolickém týdeníku se články podobného charakteru objevují zcela pravidelně). Snahou periodika je spíše posílit katolickou integritu. To může být způsobeno skutečností, že časopis přináší především články převzaté z amerických originálů. Katolická církev, jejíž příslušníci tvoří v USA menšinu věřící populace, se v tomto případě uzavírá do “ghetta” a informuje pouze o “vlastních záležitostech” pro “vlastní členy”. USA je možno vnímat také jako prostředí, kde si různé církve více konkurují (například prostřednictvím “televangelizátorů”). Je však otázka, nakolik je toto schéma uplatnitelné v našem prostředí, kde katolíci tvoří drtivou většinu věřící populace a kde v současné době neexistují výraznější konkurenční tlaky mezi jednotlivými církvemi.


(1) Jako článek neoznačuji drobné zprávy, avšak ani v těch se téma ekumenismu příliš často nevyskytovalo.
(2) Další historická papežova cesta, Mezinárodní Report, 6/1999, s. 18–21.
(3) Tímto řešením je však „cesta“ nekatolíků do katolické církve.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.