Jak jsme už naznačili před započetím obsahové analýzy vybraných katolických médií, volba témat, kterým jsme se v této práci věnovali, byla pouze výběrová. Přesto výsledky pěti dílčích analýz (katolická média ve vztahu 1. k regionálnímu zpravodajství, 2. k zahraničnímu zpravodajství, 3. k polarizaci uvnitř církve, 4. k ekumenismu a 5. k profánním tématům) nabízejí dostatečně přehledný obraz mediální strategie nejčtenějších periodik spojených s katolickou církví.

Při vlastním výzkumu byla použita metoda obsahová analýza zvoleného vzorku českých katolických médií (čtyři nejvýznamnější tištěná periodika v období půl roku – červen až listopad 1999). Sledovali jsme nejen četnost zkoumaných jevů (kvantitativní analýza), nýbrž především v kapitolách o polarizaci uvnitř církve, o ekumenismu a o profánních tématech jsme se snažili také o analýzu kvalitativní. Cílem práce nebylo pouze zjistit, jaká témata se v analyzovaných časopisech objevují, nýbrž také, proč se objevují a jakým způsobem jsou prezentována.

Nešlo také pouze o popis, případně interpretaci obsahů jednotlivých periodik; důležitou součástí analýzy byla také vzájemná komparace všech čtyř časopisů.

Pozn.:Tento článek je částí diplomové práce obhájené na Fakultě sociálních studií MU.