Na konci mše svaté blahořečení 7 nových Božích služebníků Svatý Otec pozdravil ve španělštině poutníky z Kolumbije a připomněl jim, že dnes je v jejich vlasti den modliteb za mír. Franczouzký pozdrav patřil poutníkům, kteří přišli na beatifikaci mons. Ignáce Maloyana a sr. Emile Gamelin. Německý pozdrav pak patřil věřícím z biskupství Essen a Muenster, kteří se zúčastnili slavnosti blahořečení dvou svých krajanů, stejně tak anglický a italský.

A uzavíral: „V této chvíli chci připomenout  oběti leteckého neštěstí, k němuž došlo před třemi dny na Černém moři. Prosím Pána, aby jim dal věčné odpočinutí  a posiloval ty, kteří oplakávají jejich tragickou smrt. Svěřme nyní každé lidské utrpení přimluvě nejsvětější P. Marie a pomodleme se společně Anděl Páně."

V homili mše svaté, kterou Jan Pavel II.sloužil před basilikou sv Petra, řekl:

„Spravedlivý bude žít pro svou věrnost "(Hab 2,4). Těmito slovy plnými důvěry a naděje se prorok Habakuk obrací k izraelskému lidu ve zvláště tísnivé situaci jeho dějin. Apoštol Pavel je znovu pročítá ve světle Kristova tajesmtví, a užívá je na to, aby vyjádřil všeobecnou zásadu: vírou se člověk otevírá spáse, která mu přichází od Boha.

Dnes máme radost při kontemplaci tohoto velkého tajemství, aktualizovaného v nových blahoslavených. Oni jsou spravedliví, kteří pro svou víru žijí s věčným Bohem: Ignác Moloyan, biskup, mučedník (1869 – 1915), Nikolaus Gross, otec sedmi dětí, novinář, odpůrce Hitlerův a nacismu, mučedník (1898-1945) Alfonso Maria Fusco, kněz (1839-1910), Tomasso Maria Fusco, kněz (1831-1891; Emilie Tavernier Gamelin řeholnice(1800-1851); Eugenia Picco, panna (1867-1921); Maria Euthymia Ueffing, řeholnice (1914-1955).

Nato Svatý Otec nastínil krátce jejich životy a svatost a končil svou homilii slovy:

„Mirabilis Deus in sanctis suis „ Podivuhodný je Bůh ve svých svatých. S komunitami, v nichž blahoslavení žili a pro které často vydávali své nejlepší síly, lidské i duchovní, chceme děkovat Bohu, který je podivuhodný ve svých svatých. Zároveň ho prosíme na jejich přímluvu, aby nám pomáhal odpovídat s novým nadšením na univerzální povolání ke svatosti. Amen.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu