1. Minulou neděli jsme slavili svátek P. Marie Růžencové (Madony sv. růžence). Celý měsíc říjen je zvláště zasvěcen této krásné modlitbě, tak drahé křesťanskému lidu. Kvůli nynější mezinárodní situaci jsem vyzval jak jednotlivé osoby tak celé komunity, aby se modlily růženec za mír. Opakuji i dnes tuto výzvu, a zároveń zdůrazňují, že růženec je kontemplací Krista v jeho tajemstvích, v důvěrně úzkém spojení s nejsvětější P. Marií.

Současná spiritualita si živě uvědomuje potřebu jít, jak se říká, k podstatnému. Právě proto dnes probíhá slíbné znovuobjevení autentické povahy růžence, jako modlitby, která napomáhá být ve spoelčnosti Krista, aby ho člověk lépe poznal a vstřebával jeho učení a žil jeho tajemství. A kdo nás může lépe doprovázet na tomto putování mysli a srdce než Maria? To je smysl opakování Zdrávas Maria, které tvoří osnovu, na níž se rozvíjí kontemplace tajemství (Apoštolská exhortace Marialis cultus, 77).

Kéž se pozvedá v církvi naléhavá prosba o mír modlitbou růžence, ať už jedntlivců nebo komunit, s upřeným pohledem na Ježíše Krista, náš Pokoj.

+ 2. Modlitba růžence se kdysi konala v rodinách zvláště na konci dne. Tak to činili i manželé Luigi a Maria Beltrame Quatrocchi, které s radostí prohlásím příští neděli za blahoslavené.

U příležitosti této události, která příipadá na dvacáté výročí apoštolské exhortace „Familiaris Consortio“, italská círke vyhlásila setkání na téma „ Rodina společenský subjekt“ . Vyjadřuji své ocenění této iniciativě a přeji si, aby se rodina stávala v italské společnosti stále více ohniskem a středem.

Příští sobotu odpoledne jsou křesťanské rodiny pozvány na setkání reflexe a modlitby na náměstí sv. Petra. Následujího dne, v neděli, oslavy vyvrcholí slavností blahořečení dvou manželů a zároveň se bude slavit Světový misijní den. Bude to vhodná příležitost zdůraznit úlohu rodin v poslání církve hlásat evangelium.

+ 3. Zatímco se společně modlímě Anděl Páně, vzpomeňme si na shromáždění biskupského synodu, které se koná ve Vatikánu; svěřme Panně všechny misionáře evangelia a vyprošujme pro ně sílu, aby byli budovateli spravedlnosti a míru. Za takový mír se modlí lidé na celém světě v této hodině naplněné těžkými obavami. Spojme svou vroucí modlitbu k Pánu na přímluvu P. Marie, Královny míru.

V polském pozdravu Svatý Otec vyjádřil své potěšení:

„S vděčností přijímám zprávu, že na návrh fundace Dílo nového tisíciletí „ Polsiá biskupská konference vyhlásila neděli před 16. říjnem za neděli modliteb za papeže a úvahám o jeho službě v církvi. Vždycky jsem počítal s duchovní podporou svých krajanů a dostávám ji stále. Ze své strany splácím jejich laskavost před Pánem a vyprošuji od Něho všechno dobro, jež potřebuje Polsko i Poláci. Prosím vás, abyste i tuto neděli zůstali se mnou ve společenství modlitby.

S tímto dnem je také spojena pěkná myšlenka podporovat pomocí stipendií studium mladých Poláků, kteří žijí v tísnivých ekonomických poměrech. Pod heslem „ Sdílejme svou lásku“ jejich vrstevníci, skauti i členové Katolické akce – sbírají fondy, které budou určeny na tento účel. Děkuji organizátorům, umělcům a všem, kteří se zapojili do tohoto díla. Kéž „papežský den „přinese všem Polákům hluboké duchovní zkušenosti a bohaté plody milosti. Bůh vám žehnej!