Prezident Václav Havel během včerejší společné meditace v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, která se každoročně koná v rámci konference Fórum 2000, vystoupil s projevem - duchovní výzvou k představitelům různých světových náboženství a církví k jejich těsnější spolupráci.

Nedávno otřásl světem krutý útok teroristů na New York. Tato událost byla jedním z mnoha soudobých projevů pohrdání životem, základními lidskými právy a etikou lidského soužití, pohrdání, které je dnes o to nebezpečnější, oč dokonalejší technikou disponuje.

Veden hlasem svého svědomí odhodlal jsem se spolu se svými přáteli a spolupracovníky, s nimiž už po léta pořádáme konferenci Fórum 2000, oslovit vás, přední představitele největších světových náboženství, kteří jste přítomni zde, na této společné meditaci v pražské katedrále, i všechny další, kteří tu přítomni nejsou, abyste ve světle nedávné hrozné události zvážili možnosti své hlubší spolupráce.

Oslovujeme vás z české země, jejíž minulost je poznamenána krutým násilím vedeným ve jménu náboženství.

Oslovujeme vás ve chvíli, kdy se v Praze už popáté na našem Foru sešli myslitelé, vědci, politici, umělci a náboženští představitelé ze všech kontinentů, aby společně rozmlouvali o nadějích a obavách, perspektivách a ohroženích, jež provázejí lidstvo na počátku nového milénia.

Posvátná Písma a ctihodné tradice všech velkých světových náboženství jsou zdroji duchovní energie, kterou náš svět nezbytně potřebuje - dnes určitě víc než kdykoliv v minulosti. Státníci, politici a další veřejní činitelé nemohou plně dostát své odpovědnosti za mír, respekt k lidským právům a obecnou prosperitu, budou-li odcizeni duchovním kořenům svých kultur, které reprezentujete vy. Pokorná otevřenost všemu, co z těchto kořenů proudí nebo může proudit do mysli soudobého lidstva, je podle našeho hlubokého přesvědčení jedním ze základních klíčů k uzdravení tohoto nemocného světa.

Náš svět je propojen tisícerými způsoby v jednu globální civilizaci, byť nesmírně rozrůzněnou. Nedávné události v USA nám drasticky ukázaly, jak rychle se může globalizovat zlo. Zločin, násilí, fanatismus, arogance, sobectví, bezohlednost k lidem, národům i přírodě se šíří po celé planetě a využívají všech závratných vymožeností dnešní vědy a techniky.

Proto si myslíme, že čas dozrál k tomu, aby se v zájmu "globalizace dobra" daleko víc než dosud spojovaly síly všech, kteří cítí odpovědnost za budoucnost lidského rodu na této planetě. Nejdůležitější zdroje duchovní inspirace a mravní síly k takovému spojování spatřujeme v srdci všech světových náboženství. Význam vaší práce je proto veliký a nezastupitelný. Prosíme vás, abyste využili veškeré své autority ke společnému boji se vším, co ohrožuje důstojný lidský život, a abyste společně čelili všem pokusům zahalovat nenávist a násilí rouškou náboženské argumentace či jejich projevy zdůvodňovat zvráceně pokřiveným výkladem svatých slov, symbolů a tradic. Prosíme, pokračujte ve všech snahách o hlubší vzájemné poznání a dialog světových náboženství, jakož i o dialog představitelů duchovní moci s těmi, kteří spoluutvářejí podobu našeho světa, ať už v politice, hospodářství či vědě. Prosíme, podporujte všechny, kdo se snaží hledat to, co je společné různým náboženstvím, a kdo poukazují na význam pokory, lásky k bližnímu a úcty k řádu přírody a vesmíru.

Domníváme se, že nastal čas vytvářet jakousi "velkou duchovní koalici", která by prohlubovala dosud existující snahy o spolupráci světových náboženství a jejich společné úsilí společně se postavit proti silám zmaru ve jménu úcty k životu a důstojnosti člověka, bratrství a rovnosti národů, spravedlivých světových poměrů a ohledu na zájmy budoucích generací. Úkolem takovéto "duchovní koalice" by bylo hledat a prosazovat základní etické hodnoty, na nichž se shodují všichni lidé dobré vůle, a v duchu těchto hodnot společně působit na život světového společenství.

Vážení přítomní, děkuji vám za pozornost.

Zdroj: ČTK