Slavíme dnes čtvrtou adventní neděli, zatímco už jsou v plném proudu přípravy na vánoční svátky. Boží slovo v litugii nám napomáhá upoutat pozornost na význam této základní spásonosné události, která je zároveň historická i nadpřirozená.

„Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel: Bůh s námi ( Iz 7,14). Toto Iziášovo proroctví nabývá v ekonomii spásy základní důležitost. Ujišťuje, že „sám Bůh“ dá potomka králi Davidovi, jako „znamení“ své věrnosti. Toto přislíbení se uskutečnilo narozením Ježíe z Panny Marie.

Abychom vyhmátli význam a přijali dar milosti již nadcházející slavnosti narození Páně, musíme se dát do školy Madonny a jejího snoubence Josefa, které budeme kontemplovat, jak u vytržení adorují novorozeného Mesiáše.

V dnešním evangelijním úryvku Matouš vyzdvihuje úlohu Josefa, kterého charakterizuje jako „spravedlivého“ muže (Mt 1,19), a tím podtrhává, jak byl zcela zaměřen na plnění Boží vůle. Josef, nechce vyhnat Marii, i když si uvědomil, že je těhotná. Myslí na to, že „se s ní tajně rozejde“ (Mt 1,20) ale anděl Páně ho vyzve, aby se nebál a vzal si ji k sobě.

Vynořuje se další podstatný rys osobnosti sv. Josefa : je člověkem otevřeným k naslouchání Bohu v modlitbě. Od anděla se dovídá, „ že dítě, které (Maria) počala je z Ducha svatého“ (Mt 1,20) podle dávného proroctví : „Hle, panna počne...“ a je ochoten přijmout Boží plány, které přesahují lidské představy.

Krátce se dá říci, že Josefa lze definovat jako autentického muže víry, stejně jako jeho snoubenku Marii. Víra spojuje spravedlnost a modlitbu; a to je nejvhodnější postoj, aby se člověk setkal s Emanuelem, aby zažil do hloubky bytí, že Bůh je s námi. Vždyť věřit znamená prožívat dějiny a být zcela otevřeni Boží iniciativě, tvůrčí moci jeho Slova, jež se v Kristu stalo člověkem a navždy se spojilo s naším lidstvím. Kéž nám Panna Maria a svatý Josef pomáhají takovým plodným způsobem slavit narození Vykupitele.

-    - - -      

Chci se obrátit s výzvou ve prospěch osob, které jsou dosud v rukou únosců. Mé myšlenky zvláště zalétají k těm, kteří byli uneseni pro svou víru, a konkrétně k P. Giuseppe Pierantonimu, knězi z misijní kongregace Dehoniánů, který byl unesen před dvěma měsíci na Filipínách. Kéž svatá vánoční doba, tajemství dobroty a pokoje pohne k soucitu srdce únosců a přiměje je, aby propustili unesené osoby na svobodu. Ujišťuji je i jejich rodinné příslušníky, že na ně pamatuji v modlitbě.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu