+ 1. I v dnešním liturgickém svátku ještě trvá atmosféra zaplavená světlem a typickou radostí vánoc. Zastavme se, ještě vnitřně uchváceni, před divem, který se uskutečnil ve Svaté noci. Pokračujme v meditaci vánočního tajemství a zamýšlejme se nad náročnými požadavky, jež z něho vyplývají.

„Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán“ (Lk 2,10-11). Tato slova, která pronášeli andělé, slova, jež překvapila pastýře, zaznívají i v naší době. Vybízejí nás, abychom se nebáli, protože se nám narodil Mesiáš, dlouho očekávaný Spasitel, který konečně přišel na zem, aby vykoupil celé lidstvo. Jeho narození je nesmírným darem, který - je-li dobře pochopen a přijat do důsledků, proměňuje život a činí člověka schopným evagelijního hrdinství, jež je vlastní světcům.

+ 2. Toto je poselství, které můžeme dostat (vyhmátnout) i od prvomučedníka svatého Štěpána, kterého dnes slavíme. Jeho svátek dodáva další prvek našemu chápání Kristova Narození. Tento mladý jáhen se vyznačoval odvahou a vytrvalostí, s jakou uměl hlásat evangelium svým spoluobčanům a s láskou sloužit chudým. Jeho mučednictví nám připomíná, že Dítě Ježíš nás volá z jeskyně, kde bezbranně leží v jeslích, abychom ho krok za krokem následovali až na Golgotu, až na kříž, abychom pak s Ním sdíleli vítězství nad smrtí. To Dítě, které kontemplujeme v jesličkách, je náročné. Avšak je to také Dítě, jež má pochopení a trpělivost.

Buďme ochotni otevřít se Jeho působení, On nás bere za ruku a doprovází nás: nesmíme se tedy bát. Někdy se může zdát, že je to velmi tvrdé jít v jeho stopách, ale když On kráčí s námi všechno se stává snadnější a lehčí. Kéž nám svatý mučedník Štěpán pomáhá pochopit tuto hlubokou pravdu a uvádět ji den jak den do praxe.

+ 3. S velkou srdečností vám, milovaní bratři a sestry, opakuji svá vroucí vánoční přání a prosím novorozeného Spasitele, na přímluvu jeho panenské Matky, aby vzbudil v duších všech lidí city radosti, vzájemného pochopení a pokoje. Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu