+ 1. Dnešní generální audience na Popeleční středu je poznamenána zvláštním duchem modlitby, úvah a pokání. Společně s celou církví začínáme čtyřicetidenní pochod přípravy na velikonoce strohým znamením udělování popelce, doprovázeným Kristovou výzvou: “Obraťte se a věřte evangeliu” (sr. Mk 1,15). Tím se každé lidské bytosti připomíná, že je vystavena stálému ohrožení hříchem a zároveň že potřebuje pokání a obrácení.

Křesťanská víra nám připomíná, že tato naléhavá výzva odvrhnout zlo a konat dobro, je darem Boha, od něhož pochází každá dobrá realita (skutečnost) pro lidský život. Všechno má svůj původ v nezištné inciativě Boha, který nás stvořil pro šťěstí a zaměřuje všechny věci k opravdovému dobru. Svou milostí předchází samu naši touhu po obrácení a doprovází naše úsilí o plné sjednocení s jeho spásonosnou vůlí.

+ 2. V letošním “Postním poselství”, jež bylo zveřejněno, před několika dny, jsem chtěl všem katolíkům poukázat na téma nezištnosti Boží iniciativy v našem životě, jež je podstatným prvkem, které se táhne celým biblickým zjevením. Postní doba je “prozřetelnostní příležitostí k obrácení”, protože “ nám pomáhá kontemplovat toto úchvatné tajemství lásky”, v jehož světle Ježíš napomíná : “Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte” (Mt 10, 8). Postní putování se tak ukazuje ve své nejhlubší skutečnosti, jako “návrat ke kořenům víry, protože při meditaci nad darem nezměrné milosti, jíž je vykoupení, nemůžeme si neuvědomovat, že nám bylo dáno všechno z láskyplné Boží iniciativy (Postní poselství J.P.II. č 1.).

Apoštol Pavel vyjadřuje pronikavými a aktuálními slovy nezaslouženost (nezištnost) milosti Boha, který nás smířil se sebou z lásky. Připomíná totiž, že “sotva kdo položí život za spravedlivého – možná, že se někdo odhodlá umřít za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky” ( Řím 5, 7-8). Onen Bůh, který nás ve své nekonečné lásce stvořil, a který nás opět z lásky určil k plnému společenství se sebou, od nás očekává stejně velkodušnou, svobodnou a vědomou odpověď.

+ 3. Cesta obrácení na kterou se dnes s důvěrou vydáváme, dobře zapadá do tohoto původního kontextu lásky a nezištnosti. Což snad almužna a úkony lásky, k nimž jsme vyzýváni, abychom je konali zvláště v této kající době, nejsou odpovědí na to, že jsme bez našich zásluh dostali Boží milost? Jestliže jsme zadarmo dostali, pak máme také zadarmo dávat (sr Mt 10, 8).

Současná společnost má náramně zapotřebí znovu objevit hodnotu nezištnosti, zvláště proto, že se zdá, že často v našem světě vítězí logika zaměřená výlučně na úsilí o zisk a hledání výdělku za každou cenu. Tváří v tvář rozšířenému pocitu, že každé rozhodnutí nebo gesto je ovládáno logikou tržního kupování a prodávání a že vítězí zákon největšího možného výtěžku, křesťanská víra znovu předkládá ideál nezištnosti, která má základ v uvědomělé svobodě osob, prodchnutých autentickou (ryzí) láskou.

Svěřme těchto čtyřicet dní intenzivní modlitby a pokání Panně Marii “ Matce krásné lásky”. Kéž nás Ona doprovází a vede k důstojné oslavě velkého tajemství Kristovy Paschy (velikonoc), svrchovanému zjevení nezištné a milosrdné lásky nebeského Otce.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu