+ 1. Pozítří, 19. března budeme slavit slavnost sv. Josefa , snoubence P. Marie a Ochránce všeobecné církve. Krajní diskrétnost, s jakou Josef konal svou úlohu, kterou mu svěřil Bůh, dává ještě více vyniknout jeho víře, které spočívala v tom, že se vždy snažil naslouchat Pánu a pochopit jeho vůli, aby podle ní jednal z celého srdce a ze vší síly.

Právě proto ho evangelium definuje, že byl „spravedlivý muž“. (Mt 1,19). Spravedlivý je totiž osoba, která se modlí, žije z víry a snaží se konat dobro v každé konkrétní životní situaci.

Víra, jejíž podstatou je modlitba: to je nejcennější poklad, který nám svatý Josef předává. V jeho stopách kráčely generace otců, kteří příkladem prostého a pracovitého života vryly do duší svých dětí neocenitelnou hodnotu víry, bez níž jakékoli jiné dobro se ukáže marné.

Již nyní mě těší, že mohu ujistit zvláštní modlitbou všechny otce, v den, který je jim věnován: prosím Boha, aby byly muži silného vnitřního života, aby tak příkladným způsobem plnili své poslání v rodině a ve společnosti.

+ 2. Příští čtvrtek odpoledne 21. března, v první jarní den, mi bude dopřáno setkat se s mladými města Říma, kteří se shromáždí a náměstí sv. Petra v rámci přípravy Květné neděle a Světového dne mládeže. Na toto setkání zvu chlapce a děvčata ze všech farností diecéze. Spolu se budeme zamýšlet nad odkazem, který Ježíš svěřil každému pokřtěnému: „Vy jste sůl země... Vy jste světlo světa“ (Mt 5,13-14)

+ 3. Zatímco myslíme na tato nadcházející setkání, náš pohled již zalétá k Svatému týdnu a ke slavným obřadům velikonočního třídení.

Kéž nás Panna Maria doprovází v těchto posledních dnech postní doby a kéž nám dává zakoušet svou útěšnou ochranu. Každý věřící ať v Ní najde milou a silnou vůdkyni , aby se s obnovenou horlivostí setkal s Kristem v tajemství smrti a vzkříšení.

Po Anděl Páně pak Svatý Otec ještě dodal:

Z Kolumbie přichází bolestná zporáva o smrti mons. Isaiáše Duarte Cancino, arcibiskup z Cali, který byl barbarsky zavražděn, když odjížděl z farnosti Dobrého pastýře po vykonaných obřadech několika sňatků. Velkodušný pastýř, který účinně hlásal radostnou zvěst, zaplatil tak vysokou cenou svou energickou obranu lidského života, svůj rozhodný odpor vůči každému druhu násilí a svou oddanost všestrannému lidskému rozvoji na základě evangelia. Zatímco vysílám své modlitby k Otci za věčné odpočinutí zesnulého biskupa a vyjadřuji svou soustrast kolumbijské církvi nad jeho tragickým odchodem, ještě jednou vyzývám Kolumbijce, aby usilovali jít po cestách dialogu a vyloučili jakoukoliv formu násilí, únosy osob a aby se rozhodně vydali na autentické cesty pokoje.

V nejbližších dnech se bude konat v Monterrey v Mexiku Mezinárodní konference o financování rozvoje. Vyzývám všechny, aby si modlili, aby mezinárodní společenství dokázalo velkodušným a rozhodným nasazením odpovědět na nesmírné potřeby tolika bratří, kteří musí žít v bídě, jež uráží lidskou důstojnost.

V tomto ohledu rád připomínám, že před 35 roky, právě v měsíci březnu byl zveřejněn velmi důležitý dokument, encyklika Populorum progressio, kterou můj ctihodný předchůdce Pavel VI. vytyčil cestu k solidárnímu pokroku lidstva, tímže tvrdil, že „pokrok je novým jménem míru“.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu