Uvažoval jsem celý den, zdali mám Prohlášení občanského sdružení Akce Národní Obrany z 11. 3. 2002 komentovat nebo ne. Rozhodl jsem se to učinit, aby se dostal na veřejnost hlas jiného katolíka, než jsou ti, kteří podepsali uvedené prohlášení.

Ono prohlášení dává najevo, že jde o jakousi obranu křesťanských posic (římsko-katolického ražení), které jsou údajně uvedenými událostmi ohroženy. Jako katolík zde prohlašuji, že podepsané osoby nemluví mým jménem, že mi není známo, že by nějaká katolická pospolitost v České republice či jinde podepsané osoby nebo jmenované občanské sdružení k uvedenému prohlášení pověřila. Jedná se tedy o prohlášení čistě soukromé a nikoli „katolické“.
 
K obsahu uvedeného prohlášení chci jako katolík i osobně – jako já, Jiří G. Kohl – uvést následující:

1.    Celé prohlášení na mě působí velmi nenávistně. Zvolené formulace na mě působí štvavě a nepřátelsky. Výpovědi jsou paušální a tendenční – tak na mne působí. Podepsaní autoři intendují něco takového jako „spiknutí“, proti kterému „bojují“. Dikce připomíná štvavé letáky proti někomu – je jedno proti komu, způsob je vždy stejný.

2.    Podepsaní autoři – neměl jsem možnost si ověřit, kdo za uvedenými jmény stojí – chtějí „reprezentovat“ české katolíky a dávají najevo, že „pravda“ je jejich majetkem. Takovýto postoj se v dnešním světě nazývá „fundamentalismus“ a je v jiných souvislostech příčinou a základem násilných konfliktů naší doby. Proto pozvedám můj hlas, abych dal jasně, zřetelně a jednoznačně najevo, že jsou také jiní katolíci – jako na příklad já – kteří věci vidí jinak a že nikdo nedal uvedeným signatářům prohlášení žádné pověření mluvit jejich jménem.

3.    Co se týče katolické teologické fakulty Karlovy univerzity v Praze je třeba znova jmenovat některá fakta, která uvedené prohlášení nechce znát:
  • Jedná se nikoli o církevní školu, ale o součást státní univerzity.
  • Jedná se o vědeckou vysokou školu, pro kterou platí vědecká kriteria jako pro každou jinou vysokou školu univerzitního typu.
  • Vědecká a vysokoškolská úroveň je objektivě měřitelná, což se také stalo. Akreditační komise zjistila v tomto ohledu vážné závady.
  • Tyto závady nemůže fakulta sama odstranit, proto je třeba zvláštních opatření.
  • Celá tato činnost probíhá v rámci zákonných norem, které k tomuto účelu existují.
  • Vykonávání všech opatření k obnově fakulty řídí administrátor, jmenovaný rektorem univerizity.
  • Nejedná se v žadném případě o čistky či něco podobného, nýbrž o odstranění závad, které byly objektivně zjištěny. Účelem celé akce je učinit fakultu opět integrální součástí univerzity, která bude plnit své univerzitní, společenské i církevní poslání.
4.    Zvláštní téma prohlášení je údajná ochrana pravověří se strany signatářů protí údajným útokům. Správně věřit je zajisté důležité. Nicméně nespočívá poslání křesťana – a katolík je také v první řadě křesťan – ve správném věření ale pokud možno ve správném jednání a chování.

Správné jednání a chování by mělo být u křesťana co nejsilněji ovlivněno tím, jak jednal a se choval Ježíš Kristus. Pro nás křesťany by mělo platit usilování o Ježíšovu skromnost, schovívavost a především o lásku a naději mezi lidmi. Vyzdvihování nějaké pravdy a také nároky těch, kteří tvrdili, že tuto pravdu mají nebo ji brání, vedly v minulosti – i přítomnosti – vždy k nepřáteství, rozdvojování, zločinu a rozbroji.

Proto doporučuji usilovat o orthopraxii – o pravověrnou praxi – a ne tolik o pravověrnost ve víře. Jsem přesvědčen, že se Bůh sám o správnou víru už postará, jenom když budeme jako křesťané plnit jeho vůli – v chování a jednání s jinými.