Než ukončíme tuto slavnou bohoslužbu obrátíme se k nejsvětější P. Marii , která pod křížem potvrdila své „fiat“, jímž odpověděla na andělovo poselství.  Kéž nám Ona pomůže věrně následovat Ježíše, podle příkladu tolika bratří a sester, kteří  vydali evangeliu svrchované svědectví krví.  Myslím zvláště na misionáře mučedníky a misionářky mučednice, jejich každoroční připomínka v Italii připadá na dnešek. Tuto důslednost a takovou odvahu kéž Svatá Panna vyprosí, zvláště vám mladí. kteří jste povoláni udělat základní životní rozhodnutí.

Podobné pozdravy adresoval ve francouzštině kanadským účastníkům ale i ostatním z Francie, pak anglicky, německy, španělsky, portugalsky a závěvrem i velmi početné skupině mladých z Polska . Tyto cizojazyčné pozdravy pak ukončil italsky:

Zvláštní pozdrav adresuji vám drazí chlapci a dívky z Říma a celé Itálie s přáním plodného Svatého týdne a velikonoc, bohatých na radost a pokoj.

V homilii dnešní slavnosti Květné neděle, kterou slavil Jan Pavel II. s desetitisíci mladých na náměstí sv Petra v Římě, kladl mladým na srdce:

Pueri Hebraeorum, portantes ramos olivarum...Mladí Hebreové nesli olivové ratolesti a šli vstříc Pánu...

Tak zpívá liturgická antifona, která doprovází slavné procesí s olivovými či palmovými ratolestmi této neděle. Znovu jsme prožili to, co se událo onoho dne: Ježíš vstupoval do Jeruzaléma uprostřed jásajícího zástupu, sedě na oslátku. Někteří farizeové chtěli, aby je Ježíš umlčel, ale on jim odpověděl: kdyby tito mlčeli budou křičet kameny( sr Lk 19,39-40

I dnes, díky Bohu, jsou zde na náměsti sv Petra mladí ve velkém počtu. „Mladými Hebrei“ se stali chlapci a děvčata ze všech národů, jazyků a kultur. Buďte vítaní, moji nejdražší! Každého z vás co  nejsrdečněji zdravím. Dnešní setkání nás zaměřuje na nadcházející  Světový den mládeže, které se bude konat v Torontu, v jednom z nejvíce kosmopolitních měst světa. Tam už je kříž mladých, který před rokem na Květnou neděli italští mladí předali svým kanadským vrstevníkům.

+    2.   Kříž je ohniskem dnešní liturgie. Vy, drazí mladí, svojí pozornou a nadšenou účastí na této slavné bohoslužbě, ukazujete, že se nestydíte za Kříž. Vy se Kristova Kříže nebojíte. Ba, vy jej milujete a uctíváte, protože je znamením Vykupitele, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých. Kdo věří v ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše, nese kříž s hrdostí, jako nepochybný důkaz, že Bůh je láska. Náš Spasitel právě tím, že se zcela daroval, právě svým křížem defintivně přemohl hřích a zvítězil nad smrtí. Proto jásavě voláme: „Sláva a chvála tobě, Kriste, svým svatým křížem jsi vykoupil svvět.

+     3.  Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno“ (Zpěv před evangeliem).

Těmito slovy apoštola Pavla jsme před chvílí uvítali  začátek vyprávění o Utrpení našeho Pána. Ta slova vyjadřují naši víru, víru církve.

Víra v Krista není nikdy skoro jistá. Čtení o jeho Utrpení nás staví tváří v tvář Kristu, žijícímu v církvi. Velikonoční tajemství, které budeme znovu prožívat ve Svatém týdnu je stále aktuální. My jsem dnes současníci Pána a jako obyvatelé Jeruzaléma, jako učedníci a ženy jsem vyzýváni, abychom se rozhodli stát s Ním nebo utéci a zůstat pouhými diváky jeho smrti.

Každý rok se ve Svatém týdnu znovu otevírá velká scéna, na níž se rozhoduje definitivní drama nejen pro jednu generaci, nýbrž pro celé lidstvo a pro každou osobu.

+    4. Vyprávění o utrpení osvětluje Kristovu věrnost v kontrastu s lidskou nevěrností. V hodině zkoušky, zatímco všichni i učedníci a dokonce i Petr, opouštějí Ježíše (sr Mt 26,56) On zůstává věrný, ochoten vylít krev a dovršit poslání, které mu svěřil Otec. Vedle něho zůstává Maria, mlčící a trpící.

Drazí mladí: Učte se od Ježíše a od jeho a naší Matky. Pravá síla člověka se vidí ve věrnosti, s  jakou je s to vydat svědectví pravdě, tímže odporuje lichocení i vyhrůžkám, nepochopení i vydírání, ba dokonce trvdému a neúprosnému pronásledování. Toto je  cesta, na kterou nás volá Vykupitel, abychom ho na ní následovali.

Jen tehdy budete-li ochotni to vykonat, stanete se tím, co od vás očekává Ježíš, a to „solí země a světlem světě“ (Mt 5,13-14) A právě toto, jak víte, je námět nadcházejícího Světového dne mládeže. Obraz soli „ nám připomíná , že skrze křest bylo celé naše bytí hluboce přeměněno, protože „osoleno“ novým životem, který pochází od Krista (sr. Řím 6,4)

Drazí mladí, neztrácejte svou chuť křesťanů, chuť evangelia. Udržujte ji živou, tímže budete stále meditovat velikonoční tajemství: Kříž ať je vaší školou moudrosti. Ničím jiným se nechlubte, leč touto vznešenou katedrou pravdy a lásky.

+     5. Liturgie nás vybízí, abychom vystoupili s Ježíšem do Jeruzaléma, zatímco jej mladí Hebreové oslavují. Zakrátko „bude muset trpět a třetího dne vstát  mrtvých“ (Lk 26,46). Svatý Pavel nám připomenul, že Ježíš se řekl sám sebe, vzal na sebe přirozenost služebníka“ (Fil 2,7) aby nám byla dána milost božského synovství. A odtud vyěrá pravý pramen pokoje a radosti pro kadého z nás! Zde je tajemství velikonoční radosti, která se rodí z trýzní Utrpení Páně.

Přeji vám, moji mladí přátelé, aby se taková radost zmocnila každého z vás. Ten, kterého jste si zvolili za Učitele, není obchodníkem s iluzemi, není mocným tohoto světa, není lstivým a obratným diskutérem. Vy sami víte, koho jste zvolili, koho chcete následovat: je to Ukřižovaný, který vstal z mrtývých! Kristus zemřelý pro vás, Kristus vzkříšený pro vás.

A já vám zaručuji, že nebudete zklamáni. Nikdo jiný, kromě Něho vám totiž nemůže dát onu lásku, onen pokoj a onen věčný život, po němž náramně dychtí vaše srdce. Blažení budete vy mladí, budete-li věrnými učedníky Krista. Budete blažení, jestliže v každé situaci budete ochotni vydat svědectví, že tento člověk je opravdu Boží Syn! (sr Mt 27,39)

Kéž vás vede a doprovází Maria Matka vtěleného Slova, ochotná přimlouvat se za každého člověka, který  přichází na tento svět.

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu