„Žij tajemství, které je vloženo do tvých rukou.“
    Milovaní jáhnové, až vám budu předávat paténu a kalich pro eucharistickou oběť budu tato slova říkat každému z vás:
„Žij tajemství, které je vloženo do tvých rukou.“ A co je tím tajemstvím, ne-li Nejsvětější svátost? V ní  je všechno duchovní dobro Církve. Tímto tajemstvím je Kristus, Chléb života, který vydal sám sebe za život světa ( Jan 6,51). Tímto tajemstvím je Kristus pastýř ovcí a  jejich dvéře , který „přišel, aby (lidé) měli život a  měli ho v hojnosti“ (Jan 10,10)...

    Ježíš vám nejen dává účast na tajemstvích nebeského království, nýbrž očekává od vás i mnohem vyšší věrnost, odpovídající apoštolské službě, která je vám svěřena. Volá vás, abyste zůstávali s ním (srov. Mk 3,14) v privilegovaném důvěrném vztahu. Požaduje od vás přísnější chudobu ( srov. Mt 19,22-23) a pokoru služebníka, který se stává posledním mezi všemi (srov. Mt 20,25-27). Žádá od vás, abyste „byli dokonalí jako je dokonalý váš nebeský Otec (Mt 5,48) Krátce Pán chce, abyste byli svatí. Svatost je cíl k jehož dosažení se musí zaměřit celá pastorální pouť církve (srov. Novo millenio ineuente, 30).
    A tématem Dne modliteb za povolání, jež se dnes slaví v celém světě, je právě „povolání k svatosti“. „Je-li každé povolání církve ve službě svatosti“ – napsal jsem v poselství k dnešnímu výročnímu dni – některé však, jako povolání ke služebnému kněžství a k zasvěcenému životu, jsou jím zcela zvláštním způsobem (č. 2. OR, 25.11.2001, str 7.)

    „Žij tajemství, vložené do tvých rukou.“ Jiným podstatným aspektem služby je svátost smíření, úzce spojená s Eucharistií. Touto svátostí jsem se zabýval v Listu adresovaném kněžím k Zelenému čtvrtku, a který dnes duchovně předávám každému z vás.

    Drazí  kandidáti kněžství, buďte svatými služebníky Božího milosrdenství. Především ale sami prožívejte úchvatnou milost smíření, jako hluboký požadavek a stále očekávaný dar. Tak dáte znovu sílu a nadšení své cestě ke svatosti a své službě. Bůh spoléhá na věrnou disponibilitu každého z vás, abyste konali mimořádné divy lásky v srdcích věřících. U pramene smíření, jehož máte být velkodušnými a věrnými udělovateli, budou moci pokřtění udělat živou a útěšnou zkušenost Krista Dobrého Pastýře, plného radosti nad každou ztracenou a znovunalezenou ovečkou.
Připravujte se pečlivě na toto tajemství! Vyžaduje totiž patřičnou a trvalou duchovní  formaci, teologickou, liturgickou a pastorální. V tom vám bude pomáhat moudrost a příklad světců.

    „Synu, hle tvá Matka!“  (Jan 19, 27) V této rozhodné  chvíli vašeho života, bych rád každého z vás svěřil nejsvětější P. Marii, Matce Dobrého Pastýře, Matce kněží... Milovaní kandidáti kněžství přijměte ji i vy jako bezpečnou a útěšnou záruku Kristovy lásky. Stále k ní hleďte jako na obraz a vzor církve, které budete sloužit všemi silami. Vaše kněžství, denně obětované Marii se stane autentickou cestou ke svatosti. A váš život bude celý radostně zasvěcen Boží slávě a spáse duší...

Přeložil P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu