Seznam teologických i praktických postojů kardinála Ratzingera k abecedně seřazeným tématickým okruhům, jak je vidí agentura DPA a magazín Der Stern.

BIBLE
Katolická víra se neorientuje pouze podle Písma svatého, nýbrž také podle církevní tradice. Na tomto rozdílu vůči reformační teologii Ratzinger trvá.

EKUMENA
Ratzinger zdůrazňuje přednost katolické církve před jinými křesťanskými církvemi a odmítá společné slavení eucharistie.

CELIBÁT
Na předepsanám bezženství kněží nechce Ratzinger nic měnit.

KOLEGIALITA
Ratzinger se v poslední době postavil proti přílišnému římskému centralismu a vyslovil se pro širší dialog s biskupy a místními církvemi.

KONDOMY A PILULKY
Ratzinger odmítá umělé metody ochrany před početím a považuje manželskou věrnost za nejlepší ochranu před AIDS.

LAIKOVÉ
Navzdory rostoucímu nedostatku kněží nesmí laikové kázat nebo slavit bohoslužbu.

LITURGIE
Ratzinger cení starou latinsko-římskou mešní formu, která byla po Druhém vatikánském koncilu nahrazena bohoslužbou v místních jazycích.

NEOMYLNOST
V otázkách víry a mravů je papež neomylný - na tomto dogmatu Prvního vatikánského koncilu Ratzinger trvá.

OSVÍCENSTVÍ A MODERNA
Ratzinger je skeptický vůči svobodomyslnému myšlení moderny a varuje před sklouznutím do bezbřehého liberalismu.

POTRATY
Aby vyloučil nepřímé napomáhání církve při potratech, zasadil se Ratzinger na ukončení církevního poradenství při konfliktních těhotenstvích.

ROZVOD
Ratzinger je proti přistupování k eucharistii u rozvedených, kteří se opět oženili a vdali.

TEOLOGIE OSVOBOZENÍ
Latinskoamerické teologii osvobození vytýkal Ratzinger marxistické smýšlení; někteří teologové, jako například Leonardo Boff , byli potrestáni.

UČITELÉ CÍRKVE
Ratzingerovými teologickými vzory jsou učitelé církve platónského ražení, jako například Augustin a Bonaventura; méně už aristotelsky smýšlející Tomáš Aquinský.

VÁLKA A MÍR
Volbou papežského jména Benedikt XVI. navazuje Ratzinger na pacifistickou tradici Benedikta XV., který během první světové války usiloval o mír.

VĚDA
Ratzinger zdůrazňuje přednost římského učitelského stolce před svobodou teologie.

ŽENY
Přístup ke kněžskému úřadu má být i nadále umožněn jen mužům. Feminismus Ratzinger odmítá.