Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje pro ak. rok 2005/2006 2. kolo přijímacího řízení pro tyto studijní obory:

Prezenční bakalářské studium (3 leté): Náboženská výchova a etika; Pastorační asistence
Prezenční magisterské studium (5 leté): Pastorační asistence; Teologie
Kombinované bakalářské studium (3 leté): Náboženská výchova a etika; Pastorační asistence
Kombinované navazující magisterské studium (2 leté): Pastorační asistence; Učitelství náboženství a etiky

Zájemci o studium na TF mohou podat přihlášky do 12. srpna 2005 na adresu TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice. Termín konání 2. kola přijímacího řízení je 9. září 2005. Podrobnější informace o studijních programech a podmínkách 2. kola přijímacího řízení naleznete na www.tf.jcu.cz nebo získáte na tel: 387 773 504(12), (13),(19).

Stručný popis uplatnění absolventů těchto oborů:
obory Náboženská výchova a etika, Učitelství náboženství a etiky - uplatnění v rámci farnosti nebo sboru ve vedení a organizování vzdělávací činnosti dětí, mládeže a dospělých, dále jako učitelé náboženství a etiky.
Pastorační asistence – farní administrátor, pastorační asistent. Vedení administrativní agendy ve farnosti, řízení náboženské, kulturní, pedagogické a výchovné činnosti.
Teologie – v církvi předpoklad pro přijetí jáhenské a kněžské služby a uplatnění v rámci laické pastorace. Ve společenské oblasti uplatnění jako odborník v programech církevně náboženské tématiky, např. ve sdělovacích prostředcích, v nakladatelstvích, ve školství jako učitel náboženství a etiky.

foto: www.tf.jcu.cz

Dále Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích otevírá pro ak. rok 2005/2006 tyto kurzy Celoživotního vzdělávání:

Kurz vážné hudby V.; Kreativita ve výtvarném vyjadřování II.; Medicínská etika I. a II.; Drogy a drogové závislosti; Výklad žalmů liturgického roku; Základy znakové řeči I. a II.; Rozvíjení poznávacích schopností dítěte důležitých pro školní výuku; Islám a křesťanství v dějinách; Sociálně komunikační dovednosti I. a II.; Komunikační dovednosti v rodině; Senioři a počítač; Univerzita třetího věku

Kurzy CŽV jsou určeny pro absolventy SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ. Příjem přihlášek: od 1. 7. 2005 do 15. 9. 2005 osobně nebo poštou na adresu: Teologická fakulta JU, vedoucí studijního oddělení Kněžská 8, 370 01 České Budějovice


Uchazeči budou přijati bez přijímacího řízení v pořadí, jak budou přihlášky doručeny na fakultu do stanoveného maximálního počtu účastníků daného kurzu. Rozhodnutí bude zasláno přijatým uchazečům do konce září 2005 společně s pozvánkou k zápisu. V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků pro otevření kurzu, nebude kurz realizován. Absolventům jsou vydávána osvědčení o absolvování kurzů.

Podrobnější informace k organizaci Celoživotního vzdělávání na TF JU a k jednotlivým kurzům naleznete na www.tf.jcu.cz v sekci Studium, odkaz Celoživotní vzdělávání. Tamtéž je rovněž možno získat přihlášku. 

Sestaveno s použitím materiálů Jihočeské univerzity.