Bratře,
prožíváme radost z Ježíšova vítězství nad smrtí.

Ježíš přišel do Jeruzaléma jako tichý král sedící na oslátku.
Uzdravoval a učil. V chrámu vyhnal prodavače a kupující.
S učedníky slavil Poslední Večeři na památku vysvobození z otroctví.
Kněží Ježíše vydali na smrt. Byl ukřižován.
Vstal z mrtvých a přišel k učedníkům.

Ježíš poslal apoštoly ke všem lidem a řekl jim: „Získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ Apoštolům řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Bratře, dnes se necháváš intronizovat.

Proč se necháváš intronizovat?
Kterému člověku při své intronizaci sloužíš?
Kolik lidí při tvé intronizaci slouží tobě?

Bratře, pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.
Čiň pokání.
Naslouchej a věř Evangeliu.

Přeji Ti radost ze služby bratřím a sestrám a hlásání radostného poselství o Ježíši Kristu.
Pokoj Tobě.

V Brně 10. dubna 2010

Dopis a články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autora.