Vídeňský kardinál Christoph Schönborn je dnes již ostříleným mazákem, co se týče snah o vypořádání se s rozkolem v rakouské katolické církvi. Do čela vídeňské arcidiecéze byl jmenovaný v roce 1995, ve svých 50 letech poté, co musel jeho předchůdce kardinál Hans Hermann Groër odstoupit kvůli obvinění ze sexuálního zneužívání mladistvého. Od té doby musel kardinál Schönborn čelit neutuchajícím výzvám k reformování rakouské církve, což se jako téma již zabydlelo v rakouských i světových médiích. Kardinál Schönborn se netají tím, že je v jádru konzervativního smýšlení a že je neústupným zastáncem jak povinného kněžského celibátu, tak encykliky Humanae Vitae papeže Pavla VI. Často ale překvapil rakouské katolíky i ostatní svojí snahou vyřešit zdánlivě neřešitelné problémy. Navíc se také nikdy nerozpakoval kritizovat vedení církve ve Vatikánu, když podle něj chybovalo nebo i samo přispělo ke krizi v rakouské církvi.

2. dubna během svého kázání při mši na pondělí Svatého týdne kardinál navrhl východiska inspirovaná Kristem ke třem základním a největším problémům, kterým čelí duchovní při své pastorační práci v diecézích.

1) Velký počet lidí, včetně mnoha mladých konzervativních katolických párů, kteří spolu žijí, ačkoliv nejsou v manželském svazku

2) Vysoký počet rozvedených, kteří se znovu vdávají a žení

3) Vzrůstající počet partnerů stejného pohlaví

Pavel VI.„Když jako kněží nemůžeme vůbec pochopit učení církve o manželském svazku a jeho nerozlučitelnosti, o sexuální zdrženlivosti a rozmnožování, často to vzdáváme… Existuje pouze jediný způsob, jak se snažit pochopit tyto různé situace - způsob, kterému se naučili apoštolové: Snažte se více poznávat Krista, snažte se prohloubit přátelství s ním,“ vzkázal kardinál Schönborn kněžím.

Kněží by se podle něj měli naučit balancovat na úzkém rozhraní mezi církevním právem a opravdovým milosrdenstvím tak, jak činil Ježíš. Měli by se sami sebe zeptat, co by v každé dané problematické situaci udělal Kristus a pak ho následovat v jeho šlépějích.

Obsah výše zmíněného kázání vzbudil značnou pozornost veřejnosti zejména v Rakousku, kde výzvy k církevním reformám ze strany Iniciativy rakouských kněží čítající na přes 400 členů vyvrcholily minulý červen jejich prohlášením Výzva k neposlušnosti. Právě v mons. Helmutu Schüllerovi, jenž Iniciativu v roce 2006 založil, našel kardinál Schönborn sobě rovného vyzyvatele. Schüller, který byl Schönbornovým generálním vikářem v diecézi a předtím ředitelem rakouské Charity, je u rakouské veřejnosti a v rakouských médiích již zavedenou osobností. Navíc některé z reforem, které Iniciativa podporuje, jako například eucharistie pro podruhé sezdané věřící a pro katolíky, kteří byli exkomunikováni za neplacení církevní daně, jsou široce praktikovány i přesto, že odporují církevnímu právu.

I když dal kardinál Schönborn celkem jasně najevo, že by netoleroval realizaci Výzvy k neposlušnosti, protože „kdokoli odmítá zásady poslušnosti, narušuje jednotu církve“, dal kněžím z Iniciativy čas na rozmyšlenou. Řekl také, že věří ve „smírné“ řešení.

Blahoslavený Frantz Jägerstätter

Iniciativa ale neustoupila: „Neuposlechnutí některých platných a přísných církevních pravidel a zákonů bylo po léta součástí našeho kněžského povolání a našeho života,“ řekl Schüller médiím. Zainteresovaní kněží si jsou plně vědomi, že slovo „neposlušnost“ je pobuřující, ale „my tím nemíníme všeobecnou neposlušnost pouze za tím účelem, abychom byli za každou cenu v rozporu, ale spíše naši odstupňovanou poslušnost, která v první řadě náleží Bohu, pak našemu svědomí a v poslední řadě církevnímu právu,“ vysvětlil mons. Schüller. „Jako kněží mezi laiky v církvi musíme vést dvojí životy, protože se musíme vypořádat s problémy, které oficiální církevní doktríny zakazují, a to nás z dlouhodobého hlediska vysiluje.“ Slovo „neposlušnost“ nebyl „válečný pokřik“, ale výraz „netrpělivosti a silného rozhořčení,“ zdůraznil dále Schüller.

Již více než rok neutichá debata nad tím, co přesně ona „poslušnost“ pro katolíky zahrnuje.

Mnozí, do problematiky zasvěcení, často citují přípitek kardinála Johna Henryho Newmana: „Budu pít na zdraví papeži, pokud chcete, ale přece připiji nejdříve svému svědomí a až pak papeži.“ Často je také v této souvislosti zmiňován blahoslavený Frantz Jägerstätter, který jako jeden z mála rakouských katolíků neuposlechl rakouské biskupy, když před 2. světovou válkou nabádali katolíky, aby se vyslovili během referenda k připojení Rakouska k nacistickému Německu a aby za své rozhodnutí připojili „Heil Hitler“. Jak mnozí poukazují, církev od té doby Frantze Jägerstättera rehabilitovala a prohlásila ho za blahoslaveného.

V březnu tohoto roku se stala rakouská církev opět středem pozornosti, když se kardinál Schönborn ocitl před dalším obtížným rozhodnutím. Florian Stangl, 26letý silně věřící katolík, který se otevřeně hlásí ke své homosexualitě a žije v registrovaném partnerství, byl zvolen do farní rady ve Stützenhofenu v Dolním Rakousku. Stangl, jenž je zaměstnán jako asistent k lidem s postižením, získal nejvíce hlasů ze všech kandidátů. Ve stanovách vídeňské arcidiecéze se ale uvádí, že členové farních rad „musí dodržovat nařízení církevních doktrín a církevního řádu“.

V nepřítomnosti kardinála Schönborna, který zrovna předsedal jarnímu zasedání biskupské konference v Korutanech, prohlásil jeho zástupce, že homosexuálové, kteří svojí homosexualitu neskrývají, žijí ve smrtelném hříchu. Po svém návratu se Schönborn sešel se Stanglem a jeho partnerem a slíbil, že najde řešení, které bude respektovat „jak důstojnost všech zúčastněných, tak církevní pravidla“. Florian Stangl tak mohl nakonec zůstat členem zmíněné farní rady. Arcidiecéze ale také mezitím přepracovala stanovy pro farní rady tak, aby v budoucnu jednoznačně vyjadřovaly ustanovení církevního práva, jak řekl Schönborn.

V rozhovoru pro rakouský televizní program „Mediální hodinka na Květnou neděli“, kardinál Schönborn vysvětlil, jak dospěl k řešení této situace. „Ve všech morálních otázkách musíme mít na zřeteli vždy nejprve člověka, jednotlivce. Kristus měl také vždy na zřeteli nejprve člověka, ne zákon. Dodal dále, že na něj Stanglova „silná křesťanská víra“ a aktivní účast v církvi udělala velký dojem. Podle něj se jedná o podobný problém jako přijímání Eucharistie znovu sezdanými katolíky a vyzývá kněze, aby posuzovali každý jednotlivý případ zvlášť.

SchöenbornKonzervativní italský katolický politik Rocco Buttiglione kardinála Schönborna energicky podpořil v jeho rozhodnutí dovolit Florianu Stanglovi setrvat ve farní radě. Buttiglione v článku pro deník Il Foglio napsal, že kardinálovo rozhodnutí představuje „inteligentní pastorační stanovisko ve vztahu církve k homosexuálům a homosexualitě“.

Papežova kritika

Kardinál Schönborn ale také uvítal papežovu kritiku Iniciativy rakouských kněží během jeho kázání na Zelený čtvrtek z baziliky sv. Petra jako znamení podpory rakouské církvi. „Na jednu stranu jeho slova ukazují, jak vážně papež Benedikt bere neutuchající spor o budoucnost církve v Rakousku a jak je dobře seznámen se zdejší situací. Na stranu druhou papež Benedikt XVI. předložil Iniciativě celou řadu velmi důležitých otázek a poukázal na základní princip jakékoliv obrody – jmenovitě následovat Krista a stejně jako on uposlechnout svého Otce.“

Na Velký pátek pak Schönborn veřejně vyzval členy Iniciativy, aby odvolali výraz „neposlušnost“. „Slovo neposlušnost tak, jak je používáno, nemůže zůstat bez odezvy,“ zdůraznil kardinál v televizním pořadu rakouské televize. Iniciativa by měla „veřejně prohlásit“, že tento výraz bere zpět a měla by tak učinit co nejdříve, řekl Schönborn. Papež prý dal jasně najevo, že některé body Výzvy nebudou diskutovány a obzvláště zdůraznil, že církvi není dovoleno světit na kněze ženy.

Kněží pod vedením mons. Schüllera ale odmítají výraz „neposlušnost“ ze svého programu vypustit. Poslušnost bez zpytování vlastního svědomí je nebezpečná, sdělil Schüller rakouskému deníku Die Presse na Bílou sobotu. „Rádi bychom na otázky, které nám papež Benedikt XVI. položil, odpověděli osobně,“ řekl mons. Schüller a dodal, že byl „příjemně překvapen“, že papež pohovořil o „pomalém chodu institucí“ a že nepohrozil Iniciativě postihem.

Rakouská Iniciativa se nyní snaží posílit vztahy se stejně smýšlejícími duchovními po celém světě, zejména s uskupeními v Irsku, Německu a USA.

Život v hříchu nesmí být normou

Na Velikonoční pondělí oznámil P. Gerhard Swierzek, kněz ve Stanglově farnosti, že žádá o přesunutí do jiné farnosti. „Život v hříchu nesmí být normou“, řekl Swierzek s poukazem na Stanglovu sexuální orientaci. „Mám kněžské svědomí a respektují svaté a církevní právo.“ Krátce po jeho prohlášení se Eva Maria Mahrerová odhodlala k rozhovoru pro rakouský deník Kurier, v němž oznámila, že měla s P. Swierzekem tříletý milostný poměr v jeho předchozí farnosti Pressbaum a sdělila, že „P. Swierzek porušil pravidla celibátu“. „Poslouchat ho takhle moralizovat už pro mne bylo trochu moc, a proto jsem se rozhodla o našem poměru promluvit.“

Tato skutečnost opět rozvířila diskusi o kněžském celibátu a zároveň posílila členy Iniciativy v jejich odhodlání vytrvat.

Helmut SchüllerKardinál Schönborn ale s postupem času přitvrdil svoji rétoriku a dal členům Iniciativy na vybranou. Buď tito kněží odvolají svoji podporu manifestu „Výzva k neposlušnosti“ nebo budou muset rezignovat na svoje posty v církevní administrativě. V květnu kardinál oznámil, že nebude jmenovat na posty vikářů přívržence Výzvy organizované v Iniciativě rakouských kněží a že takovým kněžím znovu neprodlouží výkon jejich úřadu na další období. Mluvčí vídeňské arcidiecéze Nikolaus Haselsteiner k tomu dodal: „Můžete zůstat členy Iniciativy. Pouze se musíte patřičně distancovat od Výzvy k neposlušnosti.“ „V běžné firmě nemůže šéf oddělení říci, že mu je jedno, co říká výkonný ředitel.“

P. Peter Meidinger, vikář arcidiecéze, řekl, že po rozhovoru s kardinálem Schönbornem rezignoval na svoji funkci. P. Meidinger dále vysvětlil, že slovo „neposlušnost“ v prohlášení Iniciativy je použito ve smyslu „občanské neposlušnosti“ – což je pojem, který se podle jeho slov používá, „když nejsou vedoucí představitelé připraveni lidem naslouchat“.

Schüller: Opravdový rozkol tkví v tom, že biskupové a papež se svými názory čím dál více vzdalují většině laické církve

V rozhovoru ze 14. května pro Catholic News Agency kardinál Schönborn kritizoval prohlášení Iniciativy slovy: „Církevní život se nedá budovat na základě neposlušnosti.“ Dodal, že si kněží z Iniciativy budou muset vybrat sami. Mezi vzpurnými katolickými duchovními podle něj „v podstatě nejsou žádní mladí kněží“. Kritizoval také „jistou nostalgii“ mezi staršími duchovními, kterým patrně připadá, že pokud by církev byla „o trochu liberálnější“, kostely by se znovu naplnily a církev by byla opět všeobecně uznávaná jako kdysi. To je ale podle něj „sen“ či „iluze“.

Mons. Helmut Schüller pro americký Catholic News Service v srpnu sdělil, že navzdory tomu, že kardinál Schönborn během roku veřejně vybídl Iniciativu, aby odvolala Výzvu k neposlušnosti, a i přesto, že vatikánská Kongregace pro klérus varovala rakouské katolické vedení, že žádný ze členů Iniciativy nesmí zastávat vedoucí pozice v diecézích, uskupení kněží si za Výzvou stále pevně stojí. Odmítl také spekulace o tom, že záměrem Iniciativy je schizma v církvi. Opravdové nebezpečí rozkolu v církvi podle něj tkví v tom, že biskupové a papež se svými názory čím dál více vzdalují většině laické církve.

Zmínil také, že již v květnu vedení Iniciativy napsalo papeži Benediktovi dopis a požádalo ho v něm o možnost osobního setkání, během kterého by se dalo na sporná témata diskutovat. Dosud ale nepřišla z Říma žádná odpověď. "Čekáme," říká mons. Schüller.

Překlad hlavního článku z National Catholic Reporter - Vol.48/č.14 - Duben 27-Květen 10,autor originálu: Christa Pongratz-Lippitt(orig.název:"For a year now, Austrian Catholics debate obediance"). K překladu přidán také výtah z článku: "Cardinal Schönborn asks dissenting priests to renounce manifesto" in: Catholic News Agency, 29.červen 2012 a z článku "Austrian priest: Dissent reflects church leaders' lack of answerability" in Catholic News Service, 30.srpna 2012. Přeložil Jiří Procházka.

Foto: 1) Pavel VI. / Creative commons / Wikipedia.org 2) Kardinál Schönborn / Creative commons / Wikipedia.org 3) Helmut Schüller / Corn