Pod jakýmkoli chaosem je nevyčerpatelný vnitřní zdroj

Anselm Grün
Autor: Jan Uhlíř / Christnet.cz

Otče Anselme, proč mají Evropané tak malý zájem o křesťanství?

Ano, někdy vidíme, že v Evropě je křesťanství stále více na ústupu, ale mám naději, že touha lidí po křesťanských kořenech znovu zesílí. Mnozí hledali na Východě, ale mezitím poznali, že je to přece jen velmi cizí. Svoji úlohu vidím v tom, abych objasnil křesťanskou moudrost a způsob křesťanského náboženství tak, aby lidé vytušili, že je to pro nás dnes důležitá cesta.

Může křesťanství uspokojit touhu člověka?

Křesťanství je náboženství velmi přátelské k člověku, terapeutické náboženství, a lidé dnes touží po uzdravení, protože jsou často stísnění, rozpolcení či psychicky nemocní. Zde nabízí křesťanská cesta možnost cesty k uzdravení a cestu pro ty, kdo jsou přetížení množstvím práce, aby dosáhli na vnitřní pramen. Každý v sobě má vnitřní pramen Ducha svatého, jenž je nevyčerpatelný. Věřím, že je to také důležitá cesta, jak spolu navzájem vycházet. A právě proto je křesťanské náboženství pro nás důležitým ukazatelem cesty.

Zmínil jste uzdravení. Jak k němu dojít?

Ježíš není kouzelníkem, který jednoduše odstraní všechny nemoci. V Bibli se uzdravení uskutečňuje vždy při setkání. Pokud Ježíši svěřím to, co je ve mně, například můj strach a obavy, mluvím s ním o tom, strach nemusím nahlížet negativně. Ukáže se pak, že všechny tyto znaky nemoci mají svůj smysl. Strach mi například poukazuje na to, že uvažuji příliš perfekcionisticky nebo chci být u všech oblíben. A když o tom s Kristem mluvím, získám jiný pohled. Ježíš uzdravuje tím, že mi dává nový postoj a tím, že mi dává nový obraz člověka a Boha. Mnozí jsou nemocní kvůli patologickým představám o sobě a o Bohu. A zde jsou pro mne důležitou formou terapie rozhovor o Ježíšových podobenstvích. Ježíš říká právě tam, kde nás podobenství rozhořčují: tady nevidíš nesprávně sebe sama, ale vidíš nesprávně Boha. Není to nějaká poučka, ale podobenství nás provokují k tomu, abychom se vydali na cestu vnitřní proměny.

Pod jakýmkoli chaosem je nevyčerpatelný vnitřní zdroj

Anselm Grün při autogramiádě, Evangelický Kirchentag 3.května 2013
Autor: Jan Uhlíř / Christnet.cz

Jak chápete staré křesťanské učení o hříchu?

Hřích – řecky HAMARTIA – znamená minout se sám sebou, žít mimo sebe sama, žít mimo Boha. Hřích musíme odlišit od hříšníka. Kdo hřeší, odděluje se od sebe samého a od svého nejvlastnějšího jádra, a odpuštění mě přivádí do vztahu se sebou samým. Paul Tillich, evangelický teolog, říká, že odpuštění znamená „uchopení neuchopitelného“.

Jste velmi radostný člověk. V čem spočívá zdroj Vaší radosti?

Pokouším se žít z nevyčerpatelného zdroje Ducha svatého. Věřím, že pod jakýmkoli chaosem je tento vnitřní zdroj a stále stále z něj čerpám. Důležitá je pro mne modlitba, ztišení. Žiji jako mnich a řeholní rytmus je pro mne také hodně důležitý.

Kolik hodin denně se modlíte?

Modlím se první tři hodiny dne a pak nešpory, celkem čtyři hodiny.

Dobře znáte situaci církve v České republice. Co byste vzkázal tamním křesťanům?

Čeští křesťané mají za sebou velmi obtížné období. Vzkázal bych jim, ať jsou hrdí na svou tradici. A také na vnitřní svobodu, Češi byli vždy lidé milující svobodu. A Kristus nám chce darovat skutečnou svobodu, tedy vnitřní svobodu, nejen tu vnější. Pro mne je důležité Ježíšovo poselství: Boží bázeň zbavuje strachu z lidí. Když mám svůj základ v Bohu, tak se nemusím řídit podle lidí.

Mluvíme spolu na Evangelickém Kirchentagu (církevním setkání). Co mohou katoličtí křesťané nabídnout evangelíkům a naopak?

Katoličtí křesťané mohou nabídnout bohatou tradici, rity, liturgii. A evangeličtí křesťané mají větší zkušenost s Biblí a také církevní hudba je jejich silnou stránkou, z níž se jako katoličtí křesťané můžeme něčemu naučit.

Jak se díváte na moderní rytmickou křesťanskou hudbu, která tady na Kirchentagu často zní?

Je určitě dobře, že jsou i moderní způsoby křesťanské hudby. Já sám mám přirozeně velmi rád chorál a chorálovou hudbu, ale každá doba potřebuje také svoji vlastní hudbu.

A poslední otázka: Kým je pro Vás Ježíš Kristus?

Ježíš Kristus je na jedné straně učitelem moudrosti, na druhé straně je tím, kdo mne osvobozuje, Vykupitel. Je Božím Synem. Byl člověkem, ale když říkám, že byl Boží Syn, tak to zůstává tajemstvím. V každém případě tento nekonečný nepochopitelný Bůh v něm dostává lidskou tvář a říká slova, která se mě dotýkají.

Hamburg, Evangelický Kirchentag 3. května 2013