Anketa mezi prezidentskými kandidáty: věří v Boha? Co si myslí o úloze církví?

Prezidentské volby 2023

Magazín Christnet.eu rozeslal všem 9 prezidentským kandidátů tři anketní otázky, týkající se jejich víry a úlohy církví ve společnosti. Zde přinášíme jejich odpovědi.   

Pavel Fischer

1) Věříte v Boha?

Ano.

2) Jste členem nějaké církve, nebo náboženské společnosti?

Ano. Naše rodina je od nepaměti katolická. Jsem římský katolík.

3) Jaká je podle Vás úloha křesťanských církvi v demokratické společnosti?

Svoboda nebo naše prosperita je postavena na společnosti, která rostla na ideálech křesťanství. Úloha křesťanů je být třeba i menšinou, ale kreativní menšinou. Ta přináší zajímavé odpovědi na otázky, které demokratická společnost řeší. Když pročítám nejvýznamnější autory nebo čtu o osobnostech v historii, pokaždé mě zaujme, kolik mimořádných pokladů mohou křesťané nabízet. A to je obrovská inspirace i pro mě.

Jaroslav Bašta

1) Věříte v Boha?

Nejsem si jist existencí Boží.

2) Jste členem nějaké církve, nebo náboženské společnosti?

Nejsem členem jakékoliv církve.

3) Jaká je podle Vás úloha křesťanských církvi v demokratické společnosti?
Křesťanské církve jsou tradiční součástí evropské demokratické společnosti.

Petr Pavel

1) Věříte v Boha?

Nejsem věřící a nebyli ani moji rodiče. Naopak obě moje babičky byly hluboce věřící, pravidelně chodily do kostela a žily podle Desatera. Trávil jsem u nich každé prázdniny a do kostela je často doprovázel. Ve věku 2 let mě také nechaly pokřtít. To hlavní, co jsem si od nich ve vztahu k víře odnesl do života, je tolerance k lidem jiného názoru nebo víry, pokud nezastávají extrémní pozice a mají alespoň základní dobrou vůli k vzájemnému porozumění.

2) Jste členem nějaké církve, nebo náboženské společnosti?

Nejsem.

3) Jaká je podle Vás úloha křesťanských církvi v demokratické společnosti?

Hlavní úlohu vnímám v tom, že pomáhá formovat a udržovat hodnoty.

Tomáš Zima

1) Věříte v Boha?
Ano

2) Jste členem nějaké církve, nebo náboženské společnosti?

Jsem římsko-katolického vyznání

3) Jaká je podle Vás úloha křesťanských církvi v demokratické společnosti?

Tu úlohu si musí určit především ony samy. Svoji prací a přínosem pro společnost. Jsou nositelem tradic, bez kterých bychom nebyli tím, čím jsme. Naše města, krajina, kultura i způsob života by bez církví vypadal jinak. Je těžké v dnešní době dokázat tradici proměnit v aktivity, které by pochopila dnešní společnost a staly se její přirozenou součástí. Myslet na ty nejohroženější, odmítat násilí, vědět, že smysl života je v něčem jiném než osobním úspěchu či bohatství, to vše jsou hodnoty, které stále platí.

Danuše Nerudová

1) Věříte v Boha?

Nejsem praktikující v církvi, ale nejsem ani nevěřící. Svůj vztah k Bohu bych popsala asi podobně. Otázka víry mě vždy zajímala. Vzpomínám na profesorku Nezhybovou z gymnázia. Učila nás fyziku, ale přednášela i na vysoké škole a přistupovala k nám jako k dospělým. Vedle s námi hluboké diskuse o společnosti a mluvili jsme také o víře. Dnešními slovy bych řekla, že nás učila kritickému myšlení. Uměla velmi poutavě mluvit o víře. Tehdy mi jako gymnazistce vrtalo hlavou, jak může být exaktní vědec zároveň hluboce věřící. Když jsme se jí na to ptali, podala nám to tak, že život je až příliš složitý a zároveň uspořádaný na to, aby byl jen dílem náhody. To na mne velmi zapůsobilo a otevřelo mi to nové otázky, nad kterými přemýšlím dodnes. 

2) Jste členem nějaké církve, nebo náboženské společnosti?

Nejsem členkou žádné církve.

3) Jaká je podle Vás úloha křesťanských církvi v demokratické společnosti?

Církve mají i v naší současné společnosti důležitou úlohu. Nabízí útěchu, pomoc a pochopení ve složité a rozbouřené době, ve které řada lidí ztrácí naději. Ráda bych také ocenila charitativní aktivity církve, které pomáhají budovat lepší společnost a pomáhají nejzranitelnějším v naší společnosti.

Marek Hilšer

1) Věříte v Boha? 

Nebyl jsem vychovaný ve víře, ale odnesl jsem si z domova určité morální zásady a hodnoty, které jsou vlastně základem křesťanství. Díky rodičům a prarodičům jsem od dětství chápal, jak je důležitá svoboda, svědomí a ohled na druhé lidi. Moje žena pochází z katolické rodiny a já jsem její víru přijal. Měli jsme svatbu v kostele, obě naše děti jsou pokřtěné a občas chodíme společně do kostela. Moje nejasné přesvědčení o dobru, kterému se máme svým životem nějakým způsobem snažit přiblížit, získává konkrétnější obrysy.

2) Jste členem nějaké církve, nebo náboženské společnosti?

Formálně nikoliv, nejsem pokřtěný. 

3) Jaká je podle Vás úloha křesťanských církvi v demokratické společnosti?

Jejich úlohou je „svědčit“ a do života společnosti přinášet hodnoty jako je solidarita, laskavost a nezištná ochota pomáhat. Církve také mohou poukazovat na potřebu rovnosti ve společnosti, vystupovat proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci nebo poukazovat na to, že náš čas na této zemi je omezený, že nejsme pány přírody a nemáme právo ničit a drancovat planetu, protože nám nepatří. Pro to všechno máme samozřejmě i politické a praktické argumenty, ale křesťanské církve mohou přinášet argumenty etické a morální. Církev také může připomínat křesťanské kořeny Evropy a projektu evropské integrace. Univerzální povaha křesťanství má potenciál spojovat a překonávat odlišnosti. To v dnešním světě i u nás v Česku potřebujeme jako sůl. 

Karel Diviš

1) Věříte v Boha?

Ne. 

2) Jste členem nějaké církve, nebo náboženské společnosti?

Ne. 

3) Jaká je podle Vás úloha křesťanských církvi v demokratické společnosti?

I přesto, že nejsem věřící, úlohu církví vidím jako velmi důležitou. Zvláště v dnešní době, kdy je společnost v řadě oblastí rozpolcená a tápající, vnímám církev jako důležitou hodnotovou kotvu nabízející naději a útěchu. Velmi důležitá je také její role v oblasti charity, kde dlouhodobě velmi efektivně pomáhá potřebným.

Josef Středula

1) Věříte v Boha?

Jsem katolík. Jsem z Hlučínska, kde je vysoká míra religiozity, takže od svého dětství se v tomto prostředí pohybuji.

2) Jste členem nějaké církve, nebo náboženské společnosti?

Nejsem. 

3) Jaká je podle Vás úloha křesťanských církvi v demokratické společnosti?

Podle mě by se církve měly soustředit na pomoc lidem, těm, kteří jsou těžkých životních situacích, i těm, kteří hledají třeba útěchu nebo pevný bod v tomto velmi rychle se vyvíjejícím světě. Já třeba oceňuju aktivitu papeže Františka, který od chvíle, co začal svůj pontifikát, ukázal světu velmi silný i sociální aspekt církve. Ukázal tím schopnost církve přizpůsobit se současnému světu.

 

Kandidát Andrej Babiš ani přes několikanásobné urgence na uvedené otázky neodpověděl.