Projekt vychází z poměrně jednoduché úvahy; mnoho lidí má doma Bibli, ale jen málokdo ji čte nebo čte pravidelně. Zájem o Písmo jako o knihu zde nepopiratelně je, vždyť v loňském roce se objevily tři nové překlady (zvláště Jeruzalémská Bible má mimořádnou odbornou i jazykovou úroveň) a Bible byla nejprodávanější knihou loňského roku. I když lze letos očekávat mírný propad v žebříčcích, je jasné, že tato kniha mezi lidmi je a že existuje i určitý zájem o problematiku v ní obsaženou.

Přesto je zřejmé, že znalost Písma je mezi lidmi poměrně malá. Přitom si stačí vzpomenout na známé Jeronýmovo „Kdo nezná Písmo, nezná Krista.“ Osobní četba Písma je nezbytným prvkem duchovního růstu každého křesťana a znalost obsahu je naprosto nutná pro téměř jakýkoli dialog s nevěřícími, ale i s lidmi, kteří do kostela nechodí. Podle statistik každou neděli navštíví kostely pouze asi 4 % obyvatel naší země. Dialog s lidmi, kteří nežijí v církevním prostředí ani v křesťanství v nejrůznějších formách a podobách aktivně, je tedy téměř každodenním úkolem většiny věřících.

Svatému Augustinovi změnila věta tolle, lege život, proč by neměla oslovit i moderního člověka dnešní doby? Rozvažovat o smyslu a významu četby Bible asi nemá v tomto prostředí příliš velký smysl. Je zřejmé, že je zcela zásadní a to bez ohledu na denominaci nebo inteligenci čtenáře. Krása Písma je totiž, mimo jiné v tom, že ho může číst se stejným užitkem člověk velmi prostý stejně, jako intelektuál, vzdělanec jako hlupák.

V čem tedy konkrétně projekt Vezmi a čti spočívá? Předně má být impulsem pro každého, kdo kolem krásné tlusté knihy chodí bez povšimnutí a neví, kdy anebo jak ji otevřít. Je pozváním k tomu, udělat první krok a začít číst. A to pokud možno pravidelně. Pokud nějakou aktivitu dělá více lidí, je to vždy snazší. Je těžší skončit a člověk se ve společenství druhých snáze překonává.

Akcent je přitom kladen na dvě různé cesty. Jednak je to samostatná četba Písma jako systematická osobní činnost a dále pak meditace nad texty liturgickými. Nestačí je jen poslechnout si jednou v kostele, ale je důležité se nad nimi znovu sám zamyslet, meditovat nad nimi, přenést čtení do prostoru modlitby.

Myslím, že stejně důležité je obojí. Ukazuje se zde právě klíčový akcent. Přestat vnímat Písmo jen jako jakýsi literární zasloužilý útvar a pokusit se v něm najít studnici duchovního růstu. Myslím, že tyto dvě věci se stále poněkud oddělují a jen málokdo z „obyčejných věřících“ používá Písmo právě takto. Přitom v něm je možné najít útěchu, radu, povzbuzení, inspiraci i poznávat Boží vůli. A nakonec je to setkání s živým Bohem v jeho slově. To je příležitost, kterou by si neměl nikdo nechat uniknout.

Bible je slovem Božím i slovem člověka. Proto je důležité přistupovat k textům již s určitou znalostní výbavou. Vezmi a čti je tedy zaměřen také na oblast vzdělávání v oblasti biblických věd. Pokud neznáme historické a kulturní pozadí vzniku daného textu, často je nemožné jej správně pochopit. První otázkou při setkání s biblickým textem by nemělo být, co mi tím chce Bůh říci, ale spíše, kdy text vznikl, proč, za jakých okolností. Co aktuálně prožívali lidé, kteří jej měli číst a kteří jej psali. Až po zodpovězení těchto otázek je možné k textům (zvláště těm starozákonním) přistoupit s opravdovým porozuměním a otázkou, co tím chce Bůh říci konkrétně mně.

Blíží se výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. První, co přinesli, bylo právě Písmo ve formě, které mohli všichni rozumět. A právě to má být význam i celého projektu. Přinést opět Písmo jako živý a srozumitelný zdroj života každému člověku.

Součástí projektu jsou v tuto chvíli také internetové stránky, které mají pro takovou četbu a aktivitu býti inspirací. Naleznete je na www.vezmiacti.cz.