Katolická teologická fakulta UK nemůže přijímat přístí rok studenty do programů Teologické nauky

Budova fakulty v pražských Dejvicích
Autor: Wikipedia.org

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (KTF) dostala zákaz přijímat nové studenty do bakalářského a magisterského studijního programu Teologické nauky, což vyplývá z květnového zápisu Rady pro vnitřní hodnocení, která dohlíží na kvalitu výuky, vědy, výzkumu a dalších činností na univerzitě. Fakulta musí nyní usilovat o novou akreditaci, pokud se to podaří, Teologické nauky budou pokračovat i nadále. V příštím akademickém roce však fakulta kvůli omezení akreditace nemůže přijímat nové studenty do těchto programů. Současné studenty ani letošní přijímací řízení situace neovlivní.

„Odebrání akreditace to není, jen to znemožňuje přijímat nové studenty. Ti stávající ale mohou dál studovat. Napravit se to dá opravdu jen novou akreditací,“ vysvětluje situaci pro magazín Christnet.eu religionista Radek Chlup, který působí na Ústavu filosofie a religionistiky Univerzity Karlovy a je zároveň jedním ze členů Rady pro vnitřní hodnocení (RVH).

„Za poslední rok si v humanitním panelu vzpomínám na tři takovéto případy omezení akreditace. Průběh je vždy stejný: RVH dá kontrolní zprávu k nějakému datu, když není splněna, dá RVH nápravné opatření, v němž k nějakému datu požaduje totéž s větší urgencí. Když nápravné opatření není splněno, nezbývá, než omezit akreditaci,“ pokračuje Chlup a upozorňuje na důvod, proč rada musela přistoupit k tomuto přísnému opatření: „v těchto případech nemůže postupovat jinak, protože naši činnost zase kontroluje Národní akreditační úřad, a kdyby zjistil, že nesplnění nápravných opatření necháváme projít bez omezení akreditace, hrozilo by, že by Univerzitě Karlově byla odebrána institucionální akreditace.“

Problémy kvůli nedbalosti

Současný děkan fakulty Vojtěch Novotný tvrdí, že se „o přesné povaze vytýkaných pochybení, způsobu vypořádání a časové posloupnosti“ dozvěděl až z usnesení Rady pro vnitřní hodnocení, a doplňuje, že celá věc byla především v gesci příslušného garanta studijního programu. O tom, že průběžně hodnocení kontrolních zpráv k akreditaci Teologických nauk probíhá, byl ale informován i akademický senát fakulty už v listopadu 2021.

Katolická teologická fakulta UK nemůže přijímat přístí rok studenty do programů Teologické nauky

Jaroslav Brož, proděkan KTF pro studium
Autor: Wikipedia.org

„Nastalé situace lituji. S garantem jsem ji probral, dal jsem pokyn k nápravě a kontroluji postup jejího zjednání,“ okomentoval Novotný současný stav. 

Hlavním problémem byly nedostatečné tzv. studijní opory. Ty slouží k prohloubení znalostí získaných v rámci přednášek a seminářů a nahrazují studentům s distanční formou studia přímou výuku. Ze zápisu rady je zřejmé, že požadovala kontrolní zprávu o distančních studijních oporách již v červnu 2021, ale fakulta ji nedodala. Proto byla vyzvána k nápravnému opatření do konce roku 2022. Garant programu, biblista a proděkan fakulty pro studium Jaroslav Brož, až v lednu 2023 podal stručnou zprávu, ale bez konkrétních údajů o studijních oporách. „Tato textová zpráva má pět řádků, neobsahuje žádné konkrétní údaje o existujících oporách distanční výuky či odkazy na ně,“ stojí v zápisu z jednání rady.

Humanitní panel rady proto 11. ledna 2023 přerušil posuzování nedostatečné zprávy a vyzval garanta k neprodlenému doplnění úplných údajů o oporách distanční výuky pro všechny vyučované předměty. Tabulku s údaji o předmětech s odkazy k online oporám zaslal garant v květnu 2023.

Humanitní panel Rady pro vnitřní hodnocení projednal předložený materiál na svém zasedání 17. května 2023 a došel k závěru, že „ani při zcela mimořádném zpoždění vůči stanoveným termínům očividně nedokládají, že došlo k požadované nápravě a že výuka tohoto distančního studijního programu je kompletně zajištěna odpovídajícími oporami pro distanční výuku předmětů.“ Proto se rozhodla omezit fakultě oprávnění uskutečňovat tento studijní program.

Magazín Christnet.eu oslovil s otázkami i garanta uvedených studijních programů Jaroslava Brože, ten ale na dotazy nereagoval.

„V tomto případě si za to KTF mohla sama a je to důsledek její nedbalosti. Požadovali jsme doplnění studijních opor pro kombinované studium. To je něco, co se dá snadno udělat. Ale KTF to z nějakého důvodu ani po opakované urgenci neudělala. Teprve teď pochopili, že to bylo míněno vážně, a začali opory rychle dodělávat. Ale už je pozdě, respektive, budou se jim hodit pro novou akreditaci.“ 

Katolická teologická fakulta UK nemůže přijímat přístí rok studenty do programů Teologické nauky

Prof. Vojtěch Novotný
Autor: Univerzita Karlova v Praze

Děkan Novotný vidí nastalou situaci především jako prostor pro další zlepšení: „Studijní program Teologické nauky považujeme za velmi významný a jeho studentů si vážíme. Jsou pro fakultu velkým přínosem. Svou péči o ně proto krůček po krůčku zlepšujeme. Příležitostí k tomu je i zpětná vazba, kterou nám RVH UK svým důrazným usnesením poskytla.“

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy je složena z 30 členů, kteří jsou rozděleni do čtyř panelů: přírodovědného, lékařského, společenskovědního a humanitního.

Nový filosofický obor

Teologické nauky, jako jeden z nejpočetnějších studijních programů na KTF, hrají důležitou roli v počtu studentů fakulty. Ztráta možnosti přijímat nové studenty v příštím roce tak může mít dopad na rozpočet fakulty, jelikož část jejích finančních prostředků je odvozena od počtu nově přijatých studentů. „Na financování fakulty se rozhodnutí RVH UK neprojevilo,“ uvádí zatím děkan Novotný.

Zatímco studijní program Teologické nauky doprovází problémy ohledně jeho akreditace, fakultě se ve stejné období podařilo přijmout nové vyučující a akreditovat bakalářský obor Filosofie a etika. U toho je pro letošní rok podmínkou přijetí ke studiu je pouze dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky se v letošním akademickém roce nekonají.

Vojtěch Novotný působí jako děkan Katolické teologické fakulty druhé volební období. Funkci úspěšně obhájil v říjnu 2021. Nicméně, v listopadu toho samého roku se všech pět tehdejších proděkanů fakulty rozhodlo předčasně rezignovat, byli nespokojeni s fungováním vedení fakulty a kolegia děkana. Události, které provázely rezignaci proděkanů, byly podrobně popsány v magazínu Christnet.eu. Na začátku následujícího roku děkan postupně jmenoval nové proděkany.