Vatikán vydává nové vyhlášení o lidské důstojnosti

ilustrační foto: kopule chrámu sv. Petra ve Vatikánu za řekou Tiberou
Autor: www.pixabay.com

Vatikánské úřady římskokatolické církve představily nový dokument o lidské důstojnosti s názvem Dignitas Infinita. Obsahuje kritiku vybraných morálních problémů současnosti. Na tiskové konferenci je v pondělí 8. dubna prezentoval kardinál Víctor Manuel Fernández, prefekt  Úřadu (dikasteria) pro nauku víry, který stojí za jeho zveřejněním.

Lidskou důstojnost porušuje podle katolické církve náhradní mateřství, eutanázie, potraty a také války, chudoba či obchodování s lidmi. Stojí to v novém církevním dokumentu schváleném papežem Františkem. Lidskou důstojnost podle Vatikánu může v některých případech narušit i změna pohlaví.

V dokumentu Dignitas infinita je výčet činů, jež podle katolické církve vážně porušují lidskou důstojnost. Mezi novými formami porušení důstojnosti Vatikán podle ČTK zmiňuje i kybernetické násilí. Výčet také zmiňuje utrpení migrantů, násilí na ženách, diskriminaci postižených či sexuální zneužívání. Církev v textu zdůrazňuje odmítání potratů, eutanázie či asistované sebevraždy. Vatikán také odmítá náhradní mateřství, protože v jeho rámci se dítě stává „pouhým zbožím“. To podle církve poškozuje důstojnost matky i jejího dítěte. Text připomíná dřívější výrok papeže Františka, který vyzval k tomu, aby náhradní mateřství zakázaly všechny země na světě.

Vatikán také odmítá takzvané genderové teorie, k čemuž se nedávno vyjádřil i papež František. Kritické studie zaměřené na to, jaké chování společnost očekává od mužů a žen, vedou podle něj ke zploštění a zániku rozdílu mezi ženami a muži. Minulý měsíc František prohlásil, že je naopak dobré, aby mezi muži a ženami panovalo plodné napětí. „Smazat rozdíly znamená smazat lidskost,“ řekl papež. Katolická církev zároveň odsuzuje diskriminaci kvůli sexuální orientaci, uvádějí vatikánská média. Šéf vatikánského úřadu pro doktrínu a blízký papežův spolupracovník kardinál Víctor Manuel Fernández novinářům potvrdil, že katolická církve je proti kriminální perzekuci lidí kvůli jejich orientaci.

V řadě případů Vatikán odmítá i změnu pohlaví, která podle dokumentu může narušit „jedinečnou důstojnost, kterou osoba dostala od svého početí“. Církev je kritická k takzvané genderové fluiditě, což znamená, že se člověk neidentifikuje vyhraněně jako muž či žena. Nevylučuje však lékařské zákroky v případě „anomálií pohlavních orgánů“, jež jsou viditelné při narození či při pozdějším vývoji. Takové zákroky totiž nepovažuje za změny pohlaví, stojí v dokumentu.

Vatikán podle ČTK upozorňuje, že výčet není úplný. Podle církve existuje lidská přirozenost, která nepodléhá kulturní změně, jež je základem lidské důstojnosti, kterou chce Vatikán skrze nový dokument chránit.

 

Pět let práce na dokumentu o důstojnosti člověka

Vatikán vydává nové vyhlášení o lidské důstojnosti

Ilustrační foto
Autor: Unsplash.com / Oscar Keys

Na textu se pracovalo pět let a vychází téměř přesně 75 let po Všeobecné deklaraci lidských práv, která vyšla v roce 1948. Novinkou je zahrnutí některých důležitých témat tohoto pontifikátu, která se týkají bioetiky, píše se v průvodním, vysvětlujícím dopisu serveru Vaticannews. Jeho autorem je Andrea Tornielli, zástupce vatikánského úřadu (dikasteria) pro komunikaci:

„Nový text tak přispívá k překonání dichotomie jednak mezi těmi, kteří se soustředí výhradně na obranu rodícího se nebo umírajícího života a zapomínají na mnoho dalších útoků proti lidské důstojnosti, a jednak těmi, kteří se zaměřují pouze na obranu chudých a migrantů a zapomínají, že život třeba chránit od početí do jeho přirozeného závěru.“

Vatikánské vyhlášení na začátku přiznává, že můžou existovat různé významy lidské důstojnosti, což vede k různým nepochopením. Rozlišuje proto ontologickou, morální, sociální a existenciální důstojnost. Za nejdůležitější považuje právě ontologickou, jelikož dává důstojnost každému člověku jenom proto, že Bůh ji chtěl, vytvořil a miluje.

Na začátku autoři vyjasňují pojem důstojnost (7-9) a věnují se rostoucímu povědomí a ústřednímu významu důstojnosti, kde je největší pozornost věnována biblické perspektivě (11-12). Dále píšou o vývoji křesťanského myšlení (13) a současné situaci (14-16). Dále Dignitas Infinita podtrhuje, že Církev hlásá, podporuje a zaručuje lidskou důstojnost, přičemž důstojnost považuje za základ lidských práv a povinností" (23-32)

Autoři upozorňují na vážné porušovaní důstojnosti ve světě. Jsou to věznění bez soudu, otroctví, sexuální zneužívaní a trest smrti. V této souvislosti mluví o dramatu chudoby (36), kterou vidí ve válce, v obchodu s lidmi a taky v nedůstojných pracovních podmínkách. Neopomínají ani násilí vůči ženám, které charakterizují jako „světový skandál“ (44), taky soužení migrantů a varují před digitálním násilím a šířením pornografie.


Dítě má pro svou důstojnost právo na lidský, a ne umělý původ

Dokument katolické církve zavrhuje potrat. Věci se musí nazývat jejich jazykem: Potrat není přerušení těhotenství, nýbrž chtěné a přímé zavraždění těch nejbezbrannějších a nejnevinnějších (47).

Eutanazii a asistovanou samovraždu nepovažuje za dobrou nebo důstojnou smrt, jelikož „utrpení nesnímá člověku důstojnost“ (47). Proto „vyhovět žádostí o asistovanou samovraždu je objektivní urážka osoby, která o to žádá“ (52), argumentují autoři nového textu z Vatikánu.

V tomhle smyslu Apoštolský stolec kritizuje náhradní mateřství, při které se dítě stává předmětem. Je to jev, kdy žena donosí dítě pro jiný pár, který se pak stane jeho rodiči:

„Dítě má pro svou nezcizitelnou důstojnost právo na zcela lidský, a ne uměle vyvolaný původ, a přijmout dar života, který zároveň ukazuje důstojnost dárce i obdarovaného. Uznání důstojnosti lidské osoby s sebou nese i důstojnost manželského svazku a lidského plození ve všech jejich dimenzích. V tomto směru nelze legitimní touhu mít dítě proměnit na právo na dítě, co nerespektuje důstojnost samotného dítěte jako příjemce bezplatného daru života.“ (49)

Náhradní mateřství navíc porušuje důstojnost ženy, jelikož se z donucení nebo svobodně odcizuje dítěti, které v ní roste. Stává se tak pouhým prostředkem, který slouží k výdělku nebo k uspokojení svévolné touhy jiných. (50)

 

Změna pohlaví může ohrozit důstojnost

Katolická církve v dokumentu opět odsuzuje diskriminaci a násilí vůči homosexuálům. Zároveň opakuje slova papeže Františka, že „teorie gender“ a „gender ideologie“ je „velmi nebezpečná“ (60), protože se snaží vymazat rozdíl mezi mužem a ženou. Cituje také z projevu papeže diplomatickému sboru začátkem roku 2024, kdy řekl:

„V posledních desetiletích byly bohužel učiněny pokusy zavést nová práva, která nejsou ani plně v souladu s těmi původně definovanými, ani vždy přijatelná. Ty vedly k některým případům ideologické kolonizaci, ve které hraje ústřední roli genderová teorie.“

Podle autorů prohlášení se mezi experty vedou diskuze o vědecké soudržnosti teorie gender (57). Církev přitom připomíná, že život je dar, což je v protikladu s touto teorií, která hlásá sebeurčení člověka (v angličtině self-determination, v italštině disporre di sé). Tím ukazuje, že je dávným pokušením udělat ze sebe Boha a konkurovat mu, míní autoři textu. (57) Jenom tak, že uznáme rozdíly a reciprocitu mezi mužem a ženou, dokáže osoba odhalit svou důstojnost a identitu. (59)

V tomhle smyslu se text dokumentu vyjadřuje negativně vůči změně pohlaví:

„Zpravidla může ohrozit jedinečnou důstojnost, kterou osoba dostala od okamžiku početí. To neznamená vyloučit možnost, že člověk trpící zjevnými genitálními anomáliemi již od narození nebo které se vyvinou později, může vyhledat lékařskou pomoc s cílem vyřešit tyto anomálie“. (60) 

 

Závazek vůči lidským právům se nikdy nekončí

Závazek vůči lidským právům se nikdy nekončí, píše na závěr dokument a upřesňuje:

„Každý jednotlivý člověk a zároveň každé lidské společenství má za úkol konkrétní a účinné uskutečňování lidské důstojnosti, přičemž státy nesou odpovědnost nejen za její ochranu, ale také mají zaručit potřebné podmínky, aby mohla vzkvétat při propagaci celostní lidské osoby.“ (64)

Papež František se o připravovaném textu zmínil v lednu 2024 ve svém projevu pro členy dikasteria. Doufá, že prohlášení „nám jako církvi pomůže být vždy nablízku všem, kteří bez proklamací v konkrétním každodenním životě bojují a osobně platí za obranu práv těch, kteří se nepočítají“.