Posun v případu adopce dětí homosexuály: novela zákona míří k projednání

Ilustrační foto
Autor: Unsplash.com / Annie Spratt

V posledních týdnech znovu ožívá debata k tématu adopce dětí homosexuálními páry. Poslanecká sněmovna se totiž chystá projednávat novelu zákona o registrovaném partnerství, jejíž součástí je i možnost homosexuálů osvojit si dítě svého partnera.

Předložený legislativní záměr stanoví výjimku ze zákazu osvojení pro registrované osoby, které si nově budou moci osvojit dítě svého partnera. Nepůjde tedy o osvojení cizího dítěte z náhradní ústavní péče, které je právně volné, ale o osvojení dítěte, které ve stejnopohlavní rodině žije, partnerem jeho rodiče.

Novelu navrhla skupina poslanců z různých politických uskupení, v čele s Radkou Maxovou (ANO), již v roce 2014. Tehdy organizační výbor Poslanecké sněmovny návrh zákona doporučil k projednání a odeslal jej projednat k Ústavně právnímu výboru.

Projednávání novely zákona bylo zařazeno na pořad 44. schůze Poslanecké sněmovny, která byla zahájena 12. dubna, zatím však na novelu nedošlo.

Polemika o novele zákona

Téma adopce dětí homosexuály dlouhodobě hýbe společností. Proti schválení připravované novely zákona o registrovaném partnerství v minulosti vystoupil Radim Ucháč z uskupení Hnutí pro život. Podle něj nejde o řešení reálně existujících těžkostí, a už vůbec ne o pomoc dětem.

„Ve skutečnosti má návrh za cíl přesvědčit českou společnost, že homosexuální životní styl je plnohodnotnou variantou rodinného života. Místo skutečné pomoci lidem, kteří propadli homosexualitě, jsou zneužiti jako beranidlo k rozložení našeho mravního systému, založeného na křesťansko-židovských hodnotách a k redefinici rodiny na pouhý svazek zaměřený na uspokojení rozkoší,“ tvrdí Ucháč v příloze k petici, kterou zaslal do Poslanecké sněmovny v listopadu loňského roku.

Jako alternativu adopce homosexuálním partnerem navrhuje svěřit dítě některému z příbuzných rodiče. „Dítě není hračkou mající uspokojovat něčí touhy. I děti lidí žijících v homosexuálních vztazích mají prarodiče či další příbuzné, kteří jim v případě tragédie mohou poskytnout vhodnější zázemí a životní orientaci než homosexuální milenec,“ tvrdí.

Vůči Ucháčovu stanovisku se záhy ohradil Libor Ovečka, pedagog z Katedry teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty UK, který považuje odpor Hnutí pro život vůči homosexuálům za neopodstatněný.      

„Považuji za svou povinnost varovat před touto peticí, která neskrývá svůj odpor proti registrovanému partnerství a chce k němu využít postavení dětí v něm žijících,“ prohlásil Ovečka. Způsob, jakým Ucháč hovoří o homosexuálech a problematice osvojování dětí v registrovaném partnerství, je podle něj hrubě zkreslující a neodpovídá skutečnosti.

Ve svém prohlášení Ovečka zdůraznil, že novela zákona o registrovaném partnerství chce v prvé řadě zlepšit životní situaci dotčených dětí. Opírá se přitom o důvodovou zprávu k novele zákona, podle níž je hlavním záměrem vnést jistotu a stabilitu do rodiny a především do života osvojeného dítěte. Osvojením se nebiologický rodič stane zákonným zástupcem dítěte, bude k němu mít vyživovací povinnost, a dítě bude mít zákonného zástupce, pokud o něj biologický rodič nebude moci pečovat.

Ovečka podotýká, že návrh se naopak nezabývá otázkou, zda homosexuální životní styl je vhodnou variantou heterosexuálního rodinného života, ani otázkou po možnostech pomoci homosexuálním jedincům. Sexuální orientace vychovávajícího jedince totiž nemá na sexuální orientaci jedince vychovávaného žádný vliv, doplnil Ovečka, a naopak označil za vhodné možnost osvojení dítěte v registrovaném partnerství podpořit.  

Postoj katolické církve

Katolická církev přitom k otázkám spojeným s homosexualitou zastává dlouhodobě spíše rezervovaný postoj. Homosexuálům přiznává plné právo na respekt a úctu jedinci, ovšem zdůrazňuje, že takové osoby jsou povolány k čistotě, tedy pohlavní zdrženlivosti. Na to nedávno upozornil i papež František ve své exhortaci Amoris Laetitia: „Během diskuse o důstojnosti a poslání rodiny synodální otcové poznamenali, že ‚pokud jde o plány postavit svazky mezi homosexuálními osobami naroveň manželství, neexistuje žádný základ, který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou‘ a ‚je nepřípustné, aby byl na místní církve vyvíjen v této záležitosti nátlak a aby mezinárodní organizace podmiňovaly finanční pomoc chudým zemím tím, že zavedou zákony umožňující ‚manželství‘ mezi osobami stejného pohlaví‘.“ Zdůraznil přitom, že každý člověk je hoden respektu a důstojnosti, a to bez ohledu na svou sexuální orientaci, a nemá být nespravedlivě diskriminován. „Ve vztahu k rodinám se jedná o zajištění úctyplného doprovázení, aby ti, kdo projevují homosexuální tendenci, měli potřebnou pomoc k pochopení a plnému uskutečnění Boží vůle ve svém životě.“ (Amoris Laetitia čl. 250 a 251)

Katechismus katolické církve (čl.2357-2359) mluví o homosexualitě realistickým způsobem. Bere na vědomí existenci této orientace a hájí právo homosexuálních osob na respekt a úctu stejnou jako osob heterosexuálních. Konstatuje ovšem, že homosexuální osoby jsou povolány k životu v čistotě, tedy v pohlavní zdrženlivosti.

Naproti tomu exhortace Amoris laetitia v čl. 251, stejně jako jí citované církevní dokumenty, činí podle Libora Ovečky ne příliš nápadný, ale velmi významný krok, totiž bere na vědomí existenci svazků mezi homosexuálními osobami. Exhortace sice zdůrazňuje, že v žádném případě nesmějí být stavěny na roveň manželství, ale zároveň tím říká, že církev o jejich existenci ví. „Církev je samozřejmě neschvaluje, ale nemůže je nebrat na vědomí, neboť jsou součástí státního zákonodárství. Vyjadřuje církevní stanovisko, jak nemají být pojímány, zatímco Katechismus katolické církve se ještě tvářil, jako by neexistovaly“, uvádí Ovečka. „To je další posun v církevní nauce, který probíhá od 2. Vatikánského koncilu a který je tak převratný, že si ho troufám nazvat revolucí v církvi. Exhortace Amoris laetitia je toho nenápadným, ale významným dokladem,“ dodal Libor Ovečka pro Magazín Christnet. 

Zda bude novela zákona o registrovaném partnerství nakonec schválena, bude známo až v dalších týdnech.