Anton Otte: Evropa potřebuje společné příběhy

Anton Otte
Autor: Josef Beránek

Nenápadný, přátelský muž se objevil v Praze zkraje devadesátých let jako zástupce katolického krajanského sdružení  Ackermann-Gemeinde. Jeho rolí mělo být zprostředkování studentských výměn mezi českými a německými školami, hodnocení žádostí o finanční podporu, pořádání různých setkání. Brzy se však ukázalo, že hlavní rolí tohoto diskrétního muže, který si uměl rychle získat důvěru politiků a diplomatů stejně jako obyčejných lidí, bylo podporovat vzájemné porozumění a ochotu ke smíření. Na těchto základech, říkával, je možné rozvíjet dobré sousedství, a to je základem evropské integrace spíš než všechny institucionální nástroje a obecné hodnoty vepsané do evropských smluv. Právě křesťané by podle něj měli být strážci evropského smíření podobně, jako ponocní bývali strážci světla za dlouhých zimních nocí.

O tom, co znamená odpustit a požádat o smíření, Anton Otte slýchal od dětství. Často se doma modlili Otče náš, od útlého věku chodil ke zpovědi. Později o tom přemýšlel ještě jinak jako bohoslovec, kněz, vězeňský kaplan, duchovní rádce Ackermann-Gemeinde a vyšehradský kanovník. Navenek byl Otte přátelský až družný, ale zároveň docela nenápadný a diskrétní. Chodíval většinou v šedém saku s kravatou, že je katolický kněz bylo zřejmé jen z drobného křížku na klopě. I to mu otevíralo dveře do nejvyšších pater české i německé diplomacie.

Anton Otte se přímo podílel na znění řady zásadních dokumentů k česko-německému vyrovnání. Patřil též k neformálním konzultantům Česko-německé deklarace. Jeho vhledu si velmi vážil mj. Rudolf Jidrák, tehdejší šéf Odboru pro střední Evropu na Ministerstvu zahraničních věcí, či Tomáš Kafka, současný velvyslanec v Německu. Vážil si ho i senátor Pavel Fischer, který vyzdvihoval Otteho angažmá mezi obyčejnými lidmi: „Jsou politická rozhodnutí a dohody, které nelze učinit, nejsou-li, tak říkajíc, odpracovány zdola.“

Na druhé straně Anton Otte jako duchovní rádce sdružení Ackermann –Gemeinde přispěl k pozitivnímu přijetí deklarace mezi sudetskými Němci. Dlouhodobě hájil postoj, že dobré sousedské vztahy jsou podstatnější než právní pře. Odkazoval se přitom na společné prohlášení německých a českých intelektuálů z roku 1992, na němž se také podílel. „Má-li být určitý pozemský statek při­řčen spravedlivě, má čin zakládající mír větší hodnotu než boj o předmět, který již není věcí nezbytnou k životu,“ píše se v něm a dále společný text přímo odmítá majetkové nároky vyhnaných Němců: „Vyhnání osob, které dnes užívají příslušných statků, nepřichází v úvahu. Za těchto okol­ností je nasnadě dobrovolná osobní oběť jako příspěvek ke smířlivému novému začátku.“  Tento názor nebyl v sudetoněmeckých krajanských spolcích, ba ani v samotném Ackermann-Gemeinde většinový, teprve postupem doby se prosadil jako jediná možná perspektiva.

Nepřehlédnutelnou roli v této proměně sehrál Anton Otte, který sám pocházel ze sudetoněmecké rodiny a jeho otec byl po válce za nejasných okolností v lednu 1946 odsouzen lidovým soudem k trestu smrti.

 

Proč?

Otteho první vzpomínky, alespoň jak je zmiňuje v knižním rozhovoru nazvaném Vzdálené Evropa? (Vyšehrad, 2019), se vážou ke konci války, k osvobození a k zatčení tatínka. Ten, ač byl za války řidičem autobusu a nebojoval na frontě, byl odsouzen Lidovým soudem k trestu smrti, aniž by se mohl hájit, aniž se mohl rozloučit s rodinou. Anton byl tehdy malé dítě. Do paměti se mu vryla spíš bolest matky. A pak si ještě z dětství vybavuje nepochopitelný několikaletý zákaz nastoupit do základní školy jen proto, že pocházel ze sudetoněmecké rodiny a jeho otec byl odsouzen k propadnutí majetku a k trestu smrti.

Anton Otte: Evropa potřebuje společné příběhy

Anton Otte (1939-2021)
Autor: Vyšehrad

O ústrcích z dětství, o ztrátě majetku a rodinného domku mluvil Anton jen málo. Doma byli zvyklí žít „kolem kostela“. Naopak si brzy začal uvědomovat válečnou tragédii rozdmýchanou a vedenou nacistickým Německem. „Pocit neurčité viny, že jsem Němec, si nesu v sobě. Myslím, že naše generace to pociťuje podobně a musíme se s tím učit žít.“

Pochopitelně se také snažil zjistit, proč vlastně musel jeho otec „dostat provaz“. Jakmile to bylo možné, hledal v archivech, ptal se pamětníků. Přes všechny dokumenty a svědectví se ale historické odpovědi nedopátral a zůstal mu jen dopis tatínka na rozloučenou, v němž smířeně píše, že „pyká za jiné“. Tahle věta se mu vryla do paměti spolu s dalšími slovy, v nichž je tatínek ujišťoval, že zabití, které mu bylo přičítáno, se nedopustil. To ostatně potvrdilo i svědectví místního lékaře. Proč soud narychlo rozhodl, jak rozhodl, je těžko pochopitelné a pro nejbližší příbuzné to bylo obzvláště drásající.

S rodinnou historií se Anton vyrovnával postupně. Když po letech mluvil o odpuštění a usmíření jako o hojení starých ran, které i po letech občas bolí nebo se znovu otevřou a je třeba je léčit, říkal to z vlastní zkušenosti. 

Rodinu Otteových nakonec minulo vystěhování do Německa. Jako aktivní katolíci však byli pod drobnohledem tehdejšího režimu. Anton byl několikrát vyslýchán StB, nesměl studovat teologii. Až v šedesátých letech se mohli vystěhovat do Německa a Anton se přihlásil na bohosloví. Teologii studoval v Königsteinu, kde shodou okolností našel nové přátele mezi účastníky různých konferencí Kirche im Not, Ackermann-Gemeinde aj. Tady si také uvědomil inspirativní sílu odvahy přiznat si vlastní selhání a nabídky ke smíření, jak ji formulovali lidé sdružení v Ackermann-Gemeinde.

Po vysvěcení na kněze působil několik let jako kaplan, ale brzy se soustředil na výuku náboženství a historie na několika středních školách. Zkraje osmdesátých let ho pak biskup požádal, aby nastoupil na uvolněné místo vězeňského kaplana. Anton Otte se zprvu bránil, ale brzy se s novou rolí sžil a co víc - jeho životnímu leitmotivu dala tato služba nový rozměr. Jako vězeňský kaplan totiž pracoval nejen s vězni, pachateli, ale také s obětmi a s jejich blízkými. „Zranění oběti bývá celoživotní trauma, které nelze obcházet, zlehčovat. Byl skoro zázrak, když rodiče zabitého kluka byli ochotni přijít do kontaktu s jeho vrahem…“ popisuje Otte v knize Vzdálená Evropa? „Došlo mi při tom, že pachatel na tom z jistého pohledu může být hůř než oběť. Je svázán svým činem a sám se nemůže osvo­bodit. Musí mu být nějak signalizováno, že má naději na odpuštění, aby vůbec nalezl odvahu o ně žádat. To je skryto v podobenství o marnotratném synovi, jehož otec vyhlíží, a vůbec nemyslí na to, jak syn zformu­luje svoji omluvu... Zároveň mi to pomohlo pochopit, co prožívali ti, kdo se cítili obětí ať už nacistické zvůle či následného odsunu…“

 

Evropa dobrých sousedů

S přibývajícími roky Otteho podle jeho vlastních slov víc a víc zaměstnávalo smíření, ať už ve farnosti, ve vězení mezi násilníky a jejich oběťmi, a nako­nec ve vztazích mezi Čechy a Němci. „Ale to není přece pro kněze nic mimořádného. Právě proto přece přišel Ježíš Kristus na svět, aby nás smířil s Bohem a se sebou navzájem, co jiného by nám mělo ležet na srdci?“ Zní to trochu nadneseně, ovšem půvab Otteho angažmá byl v jednoduchosti, v neokázalém přístupu člověka, který sám zažíval traumata, o nichž mluví druzí, a moc dobře ví, že nemá v rukou žádný zázračný recept.

Kolikrát jsme se v rozhovorech dotkli otázky, zda má utrpení nějaký smysl. Anton Otte byl v takových chvílích velmi zdrženlivý, a když jsem se ho ptal, co říkal souženým lidem, odpověděl mi, že se prostě identifikoval s jejich bezmocí: „Sedl jsem si na pryčnu vedle toho vězně nebo na židli vedle nemocného, někdy jsem je držel za ruku a zůstal s nimi. V takových situacích jsem neměl, co říct. Trpěl jsem s nimi.“

Poslední tři dekády svého života působil pater Otte střídavě v německém Heiligenstadtu, v Praze nebo na Jesenicku, kde měl přátele ještě z mládí. Organizoval nebo se podílel na přípravě konferencí, jako byly Mariánskolázeňské rozhovory, jihlavská či později brněnská sympozia a samozřejmě výroční konference Ackermann-Gemeinde. Během těchto setkání se rodilo myšlenkové zázemí např. několikadenní pouti smíření sudetských Němců v roce 1994, která vyvrcholila přijetím hlavních představitelů prezidentem Václavem Havlem a bohoslužbou v katedrále sv. Víta. Během nich vznikaly cenné impulsy pro česko-německou deklaraci a také se během nich zrodil nápad uspořádat v roce 2009 celoněmecké setkání Ackermann-Gemeinde v Plzni.

Bylo v tom kus rizika, uvědomíme-li si, jak snadno Václav Klaus nebo Miloš Zeman zneužívali Benešovy dekrety a sudetoněmeckou otázku. Početné setkání v Plzni nicméně proběhlo bez negativních reakcí, nejspíš i proto, že hned zkraje úvodní bohoslužby si Anto Otte vzal slovo a požádal jménem všech zúčastněných o odpuštění: „My, zde shromáždění Němci, kteří pocházejí z této země, jsme si vědomi, že bezpráví nezačalo teprve v roce 1945, kdy tak krutě zasáhlo nás samotné; že v předcházejících letech musel český lid vytrpět nemálo opo­vržení, ponižování, bezpráví, vykořisťování, útlaku a zločinu z německé zvůle...“ Právě v tom byla Otteho role jedinečná: uměl sbližovat lidi, aniž by zastíral či zlehčoval jejich zranění. On byl ten, kdo navrhoval řečníky, osobně zval mnohé z účastníků, on též pomáhal formulovat společná prohlášení tak, aby přispívala k porozumění a otevírala společnou budoucnost. 

Plzeňské setkání bylo podnětné i v tom, že poprvé byla hlavním tématem evropská integrace. Anton Otte byl vždycky jejím zastáncem, často si kladl otázku, k čemu má směřovat. „Spíš než kmenová příslušnost nás sbližuje společná historie, společné dílo. To usnadňuje život vedle sebe, ale teprve spo­lečný cíl sjednocuje, dává vztahům energii, dynamiku. Potřebujeme společný evropský narativ, společný příběh.“ K němu podle Antona Otteho patří povědomí o tom, jak osvobozující je vzájemné porozumění a smíření: „Potřebujeme v Evropě sousedství, které dokáže řešit spory, aniž by se vytratila vzájemná důvěra.“ K tomuto evropskému příběhu nepochybně patří i životní cesta tohoto vidnavského rodáka.

Rodák z Vidnavy na česko-německo-polském pomezí zemřel 29. prosince ve věku 82 let. Rozloučení s P. Antonem Otte proběhne v pátek 7. ledna v 9 hodin v katedrále svatého Petra a svatého Jiří v Bamberku. V sobotu 8. ledna bude slavena zádušní mše svatá v 11 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.