Rezignace podle Novotného

Toto není dýmka
Autor: René Magritte

Panu děkanovi Novotnému vyjadřuji uznání. Není snadné ani příjemné dotknout se vlastních limitů, přijmout je a odejít. Novotný tohle vše dokázal a je to něco, co si zaslouží obdiv a úctu. Budu-li se v dalším textu kriticky vyjadřovat k některým jeho vyjádřením, mám na mysli jen a pouze tato vyjádření. Nemluvím o člověku, mluvím o konkrétních textech, činech, projevech.

Rezignační dopis děkan Katolické teologické fakulty, profesor Vojtěch Novotný, podepsal 4. 12. 2023. Události si všimla velká média, články nesly titulky typu: „Děkan katolické teologické fakulty UK Novotný rezignuje“ (Deník N), „Děkan katolické teologické fakulty Novotný rezignoval ze zdravotních důvodů“ (Seznam zprávy ) či „Děkan pražské teologické fakulty rezignoval.“ (iDNES). Všechny články uvedly, že jde o rezignaci podmíněnou, ke které dojde možná až za půl roku.

Toto není rezignace

Možnost předčasného odstoupení děkana řeší Statut katolické teologické fakulty v článku 7, bod 7:

Před uplynutím funkčního období zaniká funkce děkana též dnem doručení písemného prohlášení, jimž se děkan vzdává své funkce, rektorovi.

Novotného rezignační dopis s tímto ustanovením počítá, ale poměrně kreativním způsobem jej rozšiřuje. Připomíná to paradox lháře: v obálce nadepsané slovy „Rezignační dopis“ je list papíru a na něm stojí: „Toto není rezignační dopis.“ Novotný píše:

…oznamuji Vám, že rezignuji na funkci děkana KTF k datu, kdy se ujme úřadu nový děkan, nejpozději však k 1. květnu 2024. Toto mé právní jednání – rezignační projev vůle – není k okamžiku doručení tohoto dopisu účinné. Jeho účinnost je vázána na uvedenou podmínku, resp. doložení času.

Dopis byl podepsán děkanem Novotným 4. prosince 2023, o několik dní později dorazil ve formě doporučeného dopisu na rektorát. V tom okamžiku, podle citovaného bodu 7, zanikla Novotnému funkce děkana. Mohli bychom se tedy domnívat, že v této chvíli katolická teologická fakulta děkana nemá. Statut fakulty nestanovuje, co má být v písemném prohlášení přesně uvedeno, nepředpokládá dodatečné podmínky rezignace, mluví pouze o tom, že „dnem doručení písemného prohlášení [rektorovi] zaniká funkce děkana.“ Datum v dopise není chápáno jako okamžik konce mandátu, tím je den doručení. Dostačující je písemné prohlášení, jímž se děkan vzdává své funkce. Dnem doručení už není děkanem. Dál není co řešit.

Takhle to vypadá zvnějšku, tedy přečteme-li pouze to, co je jakoby na obálce. Uvnitř je to ale opačně. „Rezignační projev vůle“, tedy oznámení rezignace, je podmíněné stavem, že fakulta už má nového děkana, nebo že je 1. 5. 2024. Může to působit jako chvályhodná snaha plnit povinnosti do poslední možné chvíle a předat štafetu někomu dalšímu. Dokážeme si představit situaci, kdy to snad i dává smysl. Například děkan plánuje odjet na delší dobu do zahraničí. Tato věc mu nebyla známa v okamžiku jeho volby, objevila se neočekávaně a on pokládá za svůj úkol plnit všechny své povinnosti, dokud to bude možné, a bez toho, aniž by někoho dalšího zaměstnával svým zastupováním. Oznamuje to dopředu: k 1. 5. 2024 rezignuji, fakulto, připrav se na to, zvol si někoho nového, ať se minimalizuje čas, že mě bude muset někdo zastupovat. Bude-li nástupce dřív, tak si to předáme dřív. Žádný problém.

Dá se to chápat jako vstřícný krok. Statut fakulty na podobnou situaci nemyslel, proto je v rezignačním dopise přesně popsáno, jak to bude. Konec mandátu nastane ne okamžikem doručení dopisu, ale splněním podmínek. Je to srozumitelné, řeší to elegantně problém s tím, že by snad v nějakém okamžiku mohla mít fakulta děkany dva, nebo žádného.

Takhle by to dávalo smysl, třebaže by se to asi dalo naformulovat vlídnějším jazykem. Jenže v současné situaci KTF to smysl nedává. Děkan Novotný je více než tři měsíce v pracovní neschopnosti. V dopise uznává, že zdravotní stav mu neumožňuje vykonávat funkci, a dál se nechává zastupovat proděkanem Jinkem. Má nějaký smysl, že nerezignuje okamžitě? Má to smysl pro fakultu, nebo pro něj samotného? Jestliže k důvodům jeho pracovní neschopnosti přispívá mediální tlak a zájem o jeho současná a dřívější rozhodnutí – tak, jak o tom referoval proděkan Jinek – pak není jasné, proč se podobným situacím chce dobrovolně vystavovat znovu. V blízké době bude dokončen audit nařízený rektorkou univerzity. Ať už bude jeho výsledek jakýkoli, lze očekávat, že vzbudí zájem veřejnosti i médií. Všichni se budou ptát na postoj děkana, budou ho konfrontovat s výsledky auditu, budou ho zvát k rozhovorům.

Působí to jako velká oběť. Dobrovolně podstupované martyrium. Proč? Jaké jsou skutečné důvody, které k tomu děkana Novotného vedou?

Z pohledu adresáta, tedy rektorky UK, situace působí také podivně. Skoro až neuctivě. Děkan v rezignačním dopise autoritativně stanovuje podmínky a říká: Já, byť v pracovní neschopnosti, to tady pořád řídím. Vy si nastavte budíka na 1. 5. 2024. Až zazvoní, tak dopis, který tu máte před sebou, začne platit. Současně vám povoluji jmenovat nového děkana, protože s jeho jmenováním tento dopis začne platit také. Děkanem zůstávám, ale budete-li se mnou chtít řešit výsledky auditu, smůla, jsem na nemocenské, obraťte se na Jinka.

Ještě horší je to z pohledu fakulty. Je Novotný děkanem, nebo není? Jsou rozhodnutí, která po 5. 12. 2023 jako děkan podepíše, platná, nebo ne? Co když někdo přijde s výkladem, že děkanem není, například s touto úvahou: Podle Statutu KTF končí mandát děkana doručením rezignačního dopisu na rektorát. Tato věc se v dopise neodkládá, odkládá se pouze „rezignační projev vůle“. Čili prakticky to může vypadat takto: podmínka bude splněna, dejme tomu 10. února příštího roku jmenováním nového děkana. V tom okamžiku se stane účinným projev vůle – rezignace Novotného. Podle Statutu KTF by se v tomto okamžiku měl někdo na rektorátu podívat, kdy dorazil rezignační dopis. Zjistí, že se tak stalo 5. 12. 2023, a konstatuje, že Novotného funkce zanikla k 5. 12. 2023. Takže 10. 2. 2024 se ukáže, že fakulta nemá od 5. prosince děkana. Do té doby jej však měla. To je ale problém. Aby se mu zabránilo, je nutné vykládat statut fakulty restriktivně, tedy tak, že se nepřihlíží k podmínkám jednostranně stanoveným v rezignačním dopise. V opačném případě totiž konstrukce o pozdržené účinnosti vede k právní nejistotě o tom, zda je děkan děkanem, nebo ne. Pro fakultu to může být dost velký problém, v této chvíli neví jednoznačně, jestli je Novotný děkanem, a neví, zda jím učiněná rozhodnutí z pozice děkana někdo v budoucnu nenapadne a nebude se dožadovat jejich neplatnosti. Píše-li Novotný v dopise akademické obci, že „uvedený postup má zajistit stabilitu řízení fakulty“, pak ale podmínkou stanovenou v rezignačním dopise vyvolává přesně opačný stav: nejistotu, zmatek a nestabilitu.

Rezignace podle Novotného

Dopis Vojtěcha Novotného rektorce
Autor: -

Naštěstí pro akademický senát vedou oba výklady ke stejnému důsledku: je třeba začít hledat nového děkana. Hned, není nutné čekat na právní analýzu či soud, který rozhodne pro tu či onu variantu.

Úplně nejhorší je ale to, že vzniklá situace nutně vede ke spekulacím o nějakém skrytém motivu. Byl děkan k této oběti někým přemluven? Kým a proč? Jakou roli zde sehrává velký kancléř fakulty, pražský arcibiskup Jan Graubner? Kdo je autorem konstrukce o odložené „účinnosti právního jednání“? Není vzniklá situace kompromisem, kdy nemocný děkan, který chce pokročit ve vlastní rekonvalescenci a zbavit se stresujícího angažmá, vychází vstříc vnějšímu požadavku, aby ještě nějakou dobu ve funkci zůstal? Aspoň po dobu dořešení auditu? Proč?

Zneužití moci

Problematický text umístěný do rezignačního dopisu je jedním ze symptomů nemoci, kterou trpí katolická fakulta a v jistém smyslu celá katolická církev. Jde o zneužívání moci. Děkan překračuje hranice vymezené statutem KTF a jednostranně dodanou podmínkou dosahuje svého cíle, avšak za cenu zmatku a nejistoty pro ostatní. Nejde o to, jestli cíl sám je dobrý, nebo ne, problémem je zneužití prostředků k jeho dosažení.


Prvky zneužití moci lze identifikovat i v srpnové výpovědi prof. Petráčka a dalších pracovníků. Fakulta jako jednu ze svých zásad uvádí:

Je nepřípustné

-  zneužití postavení, funkce a autority, jež se projevuje překročením svěřených pravomocí či jejich užití způsobem, který nedovoleně sleduje vlastní prospěch nebo zasahuje do osobní důstojnosti zaměstnanců nebo studentů a vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující nebo urážlivé prostředí; 
Citovaný text pochází z opatření děkana č. 2/2023 „Prevence zneužití autority a sexuálního obtěžování“. Správně chápe sexuální zneužívání jako speciální případ zneužívání moci a řeší oboje dohromady.

Srpnová výpověď předaná profesoru Tomáši Petráčkovi děkanem profesorem Vojtěchem Novotným dne 21. 8. 2023 vyvolala pochybnost, že jde o zneužití moci úřadu děkana. Podíváme-li se znovu na citovaný text opatření děkana i na to, jaké události se v mezidobí odehrály, můžeme identifikovat každý z popsaných jevů (nadpisy odkazují k jednotlivým částem citovaného opatření).

Zneužití postavení funkce a autority projevující se překročením svěřených pravomocí

  • Děkan porušil Studijní a zkušební řád UK, konkrétně čl. 10 §6 („Školitele a konzultanta pro daného studenta na návrh oborové rady jmenuje a odvolává děkan.“) tím, že odvolal školitele bez souhlasu oborové rady.

  • Děkan porušil povinnost zaměstnavatele řádně projednat „zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost" (§280 zákoníku práce) s odborovou organizací (§279 ). Nesplnil svou povinnost „poskytnout informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je zaměstnanci mohli posoudit, popřípadě se připravit na projednání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření.“ (§278.2 ). Ke schůzce s předsedkyní odborů, Michaelou Falátkovou sice došlo, ale ona sama ji popisuje jako manipulativní: „…důrazně odsuzuji průběh pondělní informační schůzky s děkanem KTF UK a jeho vynucování si podpisu na předem připravený dokument. Nesouhlasím se zamýšlenou redukcí stavů jak akademických pracovníků, tak THP, tento krok nebyl řádně prodiskutován ani s odbory ani s některými nadřízenými dotčených kolegů. … Opakuji, že nelze obcházet ani univerzitní předpisy ani zákoník práce...“ (Michaela Falátková 25. 8. 2023). Podobně se vyjádřila i později: „Trvám na tom, že pracovní místo na Katedře církevních dějin a literární historie nebylo řádně zrušeno, nebylo diskutováno se ZO, ani nebylo řešeno s garanty příslušných studijních oborů.“ (Michaela Falátková15. 10. 2023)

  • Nelze vyloučit, že výpovědí byl porušen zákoník práce tím, že uvedený důvod výpovědi (vyšší efektivita hospodaření) je zástupný. Reorganizace nebyla dopředu plánována, sám Petráček, který na fakultě učil 18 let, byl ještě týden před výpovědí vyzván ke kontrole rozvrhu ( Česká televize 28. 8. 2023 48 minuta pořadu). Jinými slovy, fakulta počítala s tím, že v zimním semestru bude učit. Když se nepodařilo za vyhozeného Petráčka najít náhradu, byl jeho předmět přeložen do letního semestru. Zdá se, že analýza vyšší efektivity hospodaření v okamžiku výpovědi neexistovala a čísla prezentovaná doc. Jinkem na zasedání akademického senátu v říjnu 2023 byla připravena až dodatečně a ne příliš pečlivě. 

  • Největší pochybnost vzbuzuje naprosto neempatické vystupování vedení fakulty vůči propuštěným. Pokud vím, tak nikde nezaznělo něco na způsob: „Je nám moc líto, že s Vámi nemůžeme dál spolupracovat. Děkujeme za těch 18 let. Přicházíme o skvělého profesora, který byl inspirací pro mnoho našich studentů. Skutečně jsme udělali všechno možné, abychom našli finance pro váš obor, ale nepodařilo se. Můžeme Vám nabídnout místo polovičního úvazku jen čtvrtinový.“ Naopak, Petráček místo toho dostal dopis, v němž mu proděkan Jinek píše: „…jste oprávněn být přítomen na pracovišti Thákurova…. pouze v bezprostřední souvislosti s výkonem činnosti školitele studentů doktorského studijního programu.“ Tedy něco na způsob: „Hlavně sem už nechoď!“ Při takovém stylu komunikace je velmi obtížné uvěřit tomu, že důvody výpovědi byly pouze ekonomické.

Nedovoleně sleduje vlastní prospěch

Vlastním prospěchem není jen okamžitý finanční benefit. Může to být možnost realizovat a prosadit vlastní vizi o budoucnosti fakulty, pokud jde o její zaměření, personální složení a další směrování.

Rezignace podle Novotného

Budova fakulty v pražských Dejvicích
Autor: Wikipedia.org

Lze se ptát, zda ale právě to není úkolem děkana – realizovat svou vizi, fakultu posunout nějakým směrem dál a vybrat si k tomu své spolupracovníky. Podobně jako ve světě byznysu, kde si majitel firmy vybírá ty nejlepší lidi, kteří sdílí stejnou vizi jako on. A také řeší, jak se zbavit těch méně schopných. Tímto způsobem chápe Novotného jednání petice, kterou 24. 8. 2023 vytvořil Petr Kukal a která má 310 podpisů. V textu prohlášení se uvádí:

Pokládáme za nepřípustné, aby se představitel veřejné vysoké školy, která se těší stejné akademické svobodě jako kterákoli jiná fakulta ve svazku Karlovy univerzity, stal obětí veřejného lynče jen proto, že uplatnil svou pravomoc manažera rozhodujícího o personálním složení svěřeného pracoviště.

Jsme silně znepokojeni tím, jak se prof. Petráček a jeho příznivci z řad neoliberálních levicových aktivistů pokoušejí spojit ukončení jeho pracovního poměru na KTF UK s podporou, již opakovaně vyjádřil manželství stejnopohlavních párů. Personální opatření v rámci KTF UK je tak absurdně přenášeno do etické roviny, ...

Petr Kukal se domníval, že spojení vyhazovu s Petráčkovými názory uměle vytváří „levicoví aktivisté“. Myslím, že pro něj muselo být velmi frustrující číst komentáře lidí, kteří jeho petici podepsali. V mnoha z nich se totiž objevuje ocenění Novotného za to, že vyhodil Petráčka zastávajícího „antikatolické postoje“. Jsou rádi, že na fakultě není „heretik“ či člověk podporující „tzv. manželství pro všechny“. Z těchto komentářů je jasné, že sice vyslovují podporu Novotnému, ale přesně za to, čemu se Kukal chce vyhnout a co připisuje Novotného kritikům: že Petráčka vyhodil kvůli jeho liberálním názorům.

Kritika Novotného se ale netýká toho, že uplatnil pravomoc manažera, ale toho, jak ji uplatnil. Akademická instituce není firma a děkan není jejím majitelem. Všechna pravidla, která mu ztěžují možnost autoritativně dělat, co se mu zamane, slouží k ochraně akademické svobody rozdělením moci. Tedy také k tomu, aby nedocházelo k jejímu zneužití. K těmto pravidlům patří i zákoník práce, který má zabránit vyhazovu člověka za jeho názory.

Jiným rysem „vlastního prospěchu“ by mohla být možnost exemplárního potrestání názorového kritika za podporu protikandidáta při poslední volbě děkana či snaha vyjít vstříc biskupům toužícím dostat Petráčka z fakulty pryč. V obou případech je vlastním prospěchem upevnění moci či alespoň její ochrana. Dokázat takovou motivaci je obtížné, ale jisté je to, že Novotný chtěl vyhodit právě Petráčka a ze strany velkého kancléře arcibiskupa Graubnera, tedy v jedné linii jeho přímého nadřízeného, se mu právě v tomto ohledu dostalo podpory.

Zasahuje do osobní důstojnosti zaměstnanců nebo studentů

Za zásah do osobní důstojnosti zaměstnanců nebo studentů lze považovat vyjádření doc. Jinka (tehdy již oficiálně zastupujícího nemocného děkana) z 24. 8. 2023. V rozhovoru pro Echo24 řekl: 

(Petráček)…měl sedm doktorandů, ale ti lidé jsou jeho blízcí lidé a jsou to notoričtí nepsavci. Ten nejmladší z nich je v šestém ročníku. […] Je to sedm doktorandů, kteří fakultě nepřináší ani korunu a jsou pro fakultu neperspektivní. 

Petráčkovi doktorandi se o tom, že fakulta o ně až tak moc nestojí, dozvěděli hned v den výpovědi svého školitele. Dostali e-mail (od proděkana Jinka) s informací, že k 31. 10. dojde „ze závažných důvodů ke zrušení pracovního místa, které zastává prof. Petráček“. S tím, že mohou buď skončit, nebo si nechat přidělit jiného školitele. Stejný e-mail dostali i doktorandi profesora Čechury.

Předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů, Šárka Lojdová, se vůči Jinkovým vyjádřením podrobně a věcně ohradila a vyzvala ho ke zvážení omluvy. 

Bylo by skvělé, kdyby proděkan Jinek s odstupem času svá slova korigoval a zvážil omluvu. Ona slova totiž nezasáhla pouze doktorandy prof. Petráčka, ale i ostatní doktorandky a doktorandy na KTF.

Jinek se později za svá slova vůči doktorandům skutečně omluvil. Ve svém dopise akademické obci uvedl: 

Osobně si práce doktorandů vážím. Jsou pro naši fakultu akademickým přínosem. V tomto smyslu jsem informoval i vedení České asociace doktorandů a doktorandek a omluvil se za příkrý mediální výrok, který se valné většiny doktorandů netýká a byl vytržen z kontextu. 

Pozitivní je, že omluva zazněla, škoda jen, že ne vůči těm, kterých se Jinkův „příkrý mediální výrok“ týkal. Způsob, jak byl „výrok vytržen z kontextu“, Jinek nespecifikoval. Domnívám se, že je to kvůli tomu, že výrok vytržen z kontextu nebyl a že se tímto obratem pouze pokusil snížit svou odpovědnost za vlastní selhání.

Vytváří zastrašující, nepřátelské … prostředí

Prostředí panující na fakultě lze obtížně popisovat zvenčí. Zevnitř jej ale dobře vidí studenti. Pod jejich výzvou k rezignaci vedení KTF je podepsáno více než 70 studentů a dalších více než 170 bývalých studentů či akademických pracovníků.

My, níže podepsaní studenti a studentky KTF UK … jsme přesvědčeni o tom, že děkan nejen že nejedná v nejlepším zájmu fakulty, ale aktivně a dlouhodobě se snaží omezit názorovou pluralitu v této instituci. Při tomto konání pak nejen překračuje své pravomoci, ale vytváří na akademické půdě prostředí strachu a nejistoty, které zásadně omezuje vyučující i studenty v iniciování otevřené diskuze a budování prostoru pro kvalitní vědeckou činnost.“

Já nic

Je smutné, když – navzdory výše uvedeným skutečnostem – se děkan ve svých vyjádřeních tváří, jako že on nebo jeho nejbližší spolupracovníci v posledních měsících nepochybili. V dopise zaměstnancům vyzývá své kolegy, aby se přičiňovali o to, „aby byla šířena pravda a aby jasněji zářilo světlo, v němž spočívá spása lidského rodu.“ 

Mnozí to skutečně činí – i navzdory riziku, že budou jednou také přednášet v cyklu „Co na KTF už neuslyšíte“, který pořádá studentský spolek Copertino. Připojuji se k Novotného výzvě a přeji jim i ostatním kolegům, aby tak mohli činit i nadále.

 

Autor je absolventem bakalářského studia teologie.